238
SVENSKA GESTALTER
talet anat , och det aristokratiska frihetssinne , som han nästan ensam af sin svenska samtid besatt , var i sin högdragenhet ett arf frân Voltaires och Buffons âlder . Hans poesi slutligen är en egen - domlig kompromiss mellan de bâda seklens poetiska konst : reflektion och romantisk fantasi , retorik och ren lyrik hafva smält saminan tili hans enastâende diktning , ett gränsland mellan vältalighet och ren sâng , hvarken park eller skog , ett egendomligt mellanting , hänförande med bâdas tjusning , med friska källor och stiliserade fontäner pâ en gâng , och en nordisk barrdunge bredvid en klassisk poppel - lund . Endast i ett afseende är han ej 1700 - talets son . Det finns hos honom intet af naturvetenskaper - nas , af den Newtonska riktningens lynne . Han hade intet behof att se världens rikedom reducerad tili ett system af lagar . Matematiker var säkerligen , hvad han minst dugat tili . Den för hvilken orden ständigt blefvo ett bildsprâk , hur skulle den kunna nöja sig med de abstrakta talen ? Det var samma orsak , som gjorde hans djupa tvifvel pâ all filo - sofisk Spekulation . En ungdomsdikt , nerskrifven efter en läsning i Fichte , uttrycker gripande , hvad han kallar det tillstând af »sjuklighet och förstöring» , i hvilket Spekulationen lämnade honom .
Han var för konkret anlagd för att finna nâgon tillfredsställelse i dialektikens och metafysikens ekva - tioner , det vili ingalunda säga detsamma som att han saknade djupsinne eller var ofilosofisk . TväTtom , den som redan i sina ungdomsdikter skildrar evig - heten som »seklers klockslag , hör och 1er och räknar icke» , eller , för att uttrycka det helas âterverkan

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.