FREDMANS EPISTLAR 
143 
Fredmans , profetens , egen födelsedag . Fiera af de nu bland Fredmans sânger tryckta dikterna hafva nog ocksâ skapats och tänkts sâsom epistlar . À andra sidan synes Fredmans sorgliga griftkantat öfver afvikne Kihlberg , »Pharaos bagare» — episteln 58 — Ursprungligen hafva hört tili de bacchanaliska ordenskapitlen . Den salig döde benämnes ju hög - tidligen »ordens - officiant i templet» , han förekommer ocksâ »officierande med asken» vid Bacchi riddar - slag , men icke annorstädes i Epistlarne . 
Förhällandet är sâlunda , att Bellman för mans epistlar utvalt sina bästa och fullödigaste ska - pelser , och hur nogräknad han varit vid urvalet , det lär oss tydligt en annan omständighet . Af en handskrifven inledning för en förberedd , men aldrig utkommen upplaga frân âr 1771 veta vi , att lingen dà var beräknad tili 100 epistlar . Icke desto mindre stannade ju talet vid den fullständigt osym - boliska siffran 82 , och det fast nära tjugu ârs alstring kommit tili , när den slutüga redaktionen för tryck - ningen företogs 1790 . Sä stör var skaldens ( och hans râdgifvares ) granntyckthet , när det gällde att gifva nâgon af de Bellmanska sängerna hederstiteln »Fredmans epistel» . Anade han och Kellgren , som bistod honom vid utgifningen , att denna diktcykel skulle blifva den svenska poesiens dyrbaraste och heligaste verk ? Noggrannheten vid frânskiljandet af allt apokryfiskt skulle nästan lâta oss förmoda nâgot sâdant . 
Fredmans epistlar är sâledes själfva blomman af Bellrnans skaldelif , ocksâ sysselsatte de honom sä godt som hela hans litterära lif . Det är icke
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.