Full text: Ueber die vormalige Landesvertretung in Schleswig-Holstein, mit besonderer Rücksicht auf die Aemter und Landschaften. Eine historisch-publicistische Erörterung vonDr. A. L. J. Michelsen, Professor an der Universität zu Kiel. Mit Urkunden

88 
forefaller Erinde ock Bestillinge med Ether at udrette , som Oss och Rigit saa wel som alle mcnnige Rigens Zndbyggere aldsom - störst Magt paaliggendes er , och esstherthig Wi for merckelig Forfald Skyld ecke paa thenne Thiid selff künde begiffue Oss did ofuer til Landit , tha bede Wi Ether och strengeligen biude , at I retter Ether efter , af huert Herrit udi N . Stigt at fremskicke til wor Kiöbsted Kiöbnehaffn , Herritzfogeden , och med hannum to gode achte och forstandige Bönder , som künde hafue Ethers Fuldmagt at giore och lade udi hues Erinde Wi hafue at lade gifue Ether tilkiende , och at forn . Herritzfogit och Bönderne wi - ßeligen och uden ald Undfkylling ere ther tilstede inden Söndagen Oculi , som er thend 26 . Dag Februarii först kommendis , tha ydermere wor Willige at forfare . Ladendis thet ingenlunde . Gi - fuit udi Hoyby i Otzherrit thend XXII Dag Januarii Aaar 1570 . 
Kongl . Maj . obne Breff til Bönderne ofuer alt Riget om en Penninge Skatt . 
Wi Frederich ? c . Heise Ether , alle wore kiere troff Under - sötte , Bönder och Mennige Almue , ehuem som Heist I thienne eller tilhöre , som bygge och boe ofuer alt N . Leen , euindeligen met Gudt och wor Naade . Wiider , at efter som Köngen af Sue - rig hafuer först omkast och til indtet giort tend Freedt , som tesse Riiger emellom udi Roschilde war vprett , och kernest paa Grendt - ßen vdtslaget alle billige Fredtzmiddel , saa teraff intet Andel er at sormerke , end at Hand alleneste trachter tereffter at upholde tesse Riiger udi Uenighedt och Befueringe , och efterthi tett terfore storligen will were fornöden at thiltenke antre Middel och Raadt , huormet hannom kand giöris alfuorlig Modstand och Affbreck , och thesse Riiger en Gang künde blifue befriit af thenne langua - rindes Befueringe , tha hafde Wi nu therfore forfchrefuet mennige Danmarckis Riigis Raadt och Adel , Superintendenter , Fuldmech - tige af Prelater , Cannicker , Prouester , Prester , Kiöpstedtzmend , Bönder och mennige Almue ofuer alt Riiget , och the med Oss alfuorligen hafue betractet och ofuerueiget wort och Rügens störe Anliggende och Udtgifft , och huad Middel och Raadt ter künde 
paas mech 
kvM ! 
Essn 
som 
det ) 
Krig 
men . 
och > 
teris 
af hi 
af hi 
Huer 
Huer 
er A 
plöig 
ten 
famr 
komi 
Sön 
först 
fkel . 
N . , 
ofuei 
schal 
udtg 
biudl 
thilsi 
lader 
hanr 
were 
och < 
Undi 
tii 2
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.