( jo )
cernit , Auguftan * Religioni addidorum Eleâorum , Principum & Sta - tuum , immediataequeNobilitatis , ac omnium corum Subditorum compre - henfis AuguftanaeConfeflìonisReformatis , qui fub Catholicis Ecclefiaiticis ac Saecularibus Superioribus morantur , ac Landfaflìis , nec non Religioni« & prophanae , nuperaeque Monafterio - Ofnabrugicae Pacis , ejufque annexo - rum , utdiétumeft , fine prejudicio , confequentiâ , ac damno .
X V .
De confervatione Terrìto - / Mediatos Imperii ac Statuum Subditos , ri Alt s Jttrtsdt ft tonts : juxta fub noftrâ protezione habebimus , eofque art . Captimi . Jofeph . & Leo - addebitam erga Dominos obedientiam ad - pol . ac art . 3 . Ferdin . If . ex ftringemus , neque ullius Ele & oris , Prin - parte . ci pis aut Status , comprehenfà Imperii
bilitate , Landfaflìos mediate aut immediate Subditos , ac Territoriali feu alio Juramento obligaros ad Territorium tinentes , ab ipforum Jurisdiâione , aut ratione Territorialis Superioritatis , ac aliàs in legitima obfervantiâ continuatis Steuris , Decimis , ac aliis com * - , »nunibus oneribus & debitis , nec fubpratextu Dominii feudalis , nec alio quovis colore eximemus , aut liberabimus , ñeque id aliis permittemus , nus ratifìcabimus , aut confentiemus , ut Status Provincias difpofitionem fu - per iisdem Steuris , aut illarum receptis , feu expofitis , cómputuum recei - fìbus , cum excluíione Domini direéti privativè ad fe trahant , vel in fimi - libus aliisque caufis , fine prœfcitu & conlenfu Territorii Dominorum con - ventus inftituant , vel contra nuperrimi Receflus Imperii expreflam tionen ! , ratione additamenti , quo cujuflibet Eleétoris , Principis , ac tus Landfaflìi ac Subditi pro confervandis ad unum alterumve Imperii Sta - tum pertinentibus neceflariis Fortalitiis , Locis ac Praefidiis , nec non fuften - tando noftro acS . R . Imperii CamerxJudicio contribuera tenentur , alia bita ac onera lubterfugiant . / Et cafu quo quifpiam Landfaflìorum aut ditorum contra hoc feu alia pramiffa penes nos , vel Confilium noftrum Aulicum , aut jam diétum Tribunal Camerale , quidquam proponere aut quaerere auderet , providebimus & curabimus , ut is non facile audiatur , led à limine Judicii ad fuum Principem feu Territorii Dominum pro debita paritione remittatur , prout omnes & fingulos contra hace , ac alias contra Jus Tertii' ufquedum ille fufficienter audiretur , antehac iub - & obrepti - tiè impetrata privilegia & exemptiones , una cum omnibus fuis claufulis , declarationibus , & confirmationibus , nec non pariter contra Imperii con - ftitutiones , in Confilio noftro Aulico & Camerali Judicio contra rialem Principum fuperioritatetn , fine requifitâ & audita ipforumin fcriptis
infor -

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.