Cl ? )
tío quocumque eùam Merrfe vacent , ( empier ad Archi - & Epifcopoî , Cspi - tiila , aliofque Collatores fpeftat ) «ti & etiam per coadjutorías Pratlattirarum Eleftivarnm & Prarbendarum Judicaturas íuper Statu Nobiiitatis , aut alia quâvisviâindetrimentum Cleri , aut aliàs contra conceíTa privilegia & ac - quifita Jura , ac in prxjudieium quoque Juris Patronatus & feudalium Domi - norum , quidquam impofteriim ullo modoattentetur , ñeque Archi & Epif - copi in Imperio , liforfitan contra ipfos , à fubjc£tis eorum Jurisdiélioni Clcricis aut Saecularibus querela data fuerit , ante íufficientem íuper negotii ftattt ( & quidem , ne iub & obreptio contra fa & i veritatein locum habeat , in partibus quarrendam ) informationem , & inaudita accufati defenfione , fi is pro melioratione & augmento fervitii Divini , aut confervatione & plificatone Ecclefiarum , contra inobedientes & malos Patresfamilias , au - thoritate pftorali ìnterdum proceflìflet , monitoriis , interdiftis , commina - tionibus , aut declarationibus cenfurarum ex improviío opprimantur , feu ag~ graventur , verum id omne cum Ele & orum , Principum , ac Statuum filio diverti & praccaveri curabimus , utque dicta Principum concordata» paña inita , privilegia , ftatuta & libertares conferventur , manuteneantur , iifque fìrmiter infittendo pareatur , ita tarnen ut gravamina inibi reperta gore Traftatus A uguftani U« An - no 15 - jo in Comiriit abrogennir , & lverimi fimiliafine Eleftorum confenfii non admittântur . Et cafu quo tingent , utCaufa : civiles ab ordinariis Sacri Romani Imperii Tribunalibus extra Imperium ad Nuncio * Apoftolicos , vel plané ad Curiam Romanam traherenrur , idipfum abolebimus , annihilabimus , & ieriô prohibebimus , nofirjfqae Cafareis Fifcis tam penes AuHcum , quàm Camerale Confilium ìnjungemus , ut acquè contra Partes , quàm Advocaros , Procurât ores & tarios , qui in pofterùm limile quid tentabunt , & in iis quovis modo labo - rabunt , debita querela ex officio procédant , ut quantociùs Tranfgreflbres examinentur ac condignè puniantur ; & quia ratione diétarum caufarum ci - vilium , inter noftrum & fiiprema Imperii Dycafteria , & Apoftolicas Nun - tiaturas , fréquentes controverfiar & abufus irrepfcrunt , cum variis in locis faftx ab Officialium Judicio appellationes admitía» , & proceffus agniti fue - rint , ac fimilia variis rigorofis mandatis tueri , ac defendere cum maximis partium confufionibus ac gravaminibus quxfitum fit ; hinc omnibus iis ob - viaturiv & ad evjtandum omnem Jurisdi & ionis confliftum providebimus , utCaufa : Saculares ab Ecclelìafticis debite diftin«uantur , & intervenientes dubiofi cafus , pacifico cum Apoftolica Sede Trafila * » & compofitione re - folvantur , & in futurum tam Ecdefiaftico , quamSa»culariForo , Jusitium & Judicatura inturbata relinquantur : Quantum tamen huncArticulum coi * -
D 3 cernit ,

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.