( * 8 )
dabimus , in propria pcrfonà , vel per Commiflarios in termino compjrcbi - mus / & ftatim ab elapfo termino propofitionem faciemus , aut ialtcm nort ultra 14 . dies prolongabimus , providebimufque , ut conclufiones & deci - fiones - non modo non impediantur , fed quantum fieri poreft , accelerentur , Sc in praedióta propofitione contenta , vcl durantibus Comitiis à nobis ulte - riùs proponenda , aut alias agitata materix ab Ele & orali Moguntino rettario proponantur , & ad convenientem refolutionem perducantqr , prout fie nos fuper decentqr relatis ab Imperio placitis , noftram declarationem & decreta , quam poterimus citiflìmè expediemus / neque impediemus , quo - minus prxdidus Eleófcor Moguntinqs in Icquelam Cxfarex propofitionis , & Imperii Utilitatem , nonnullas querelantium Statuum caufas & gravamina , ctiamÍJ Dornum noftram , Aulicos & alios Confiliarios , aut aliosDomefti - cos , juxta eorum qtialitatem concernant , in Eleétorali aut aliis Imperii ConfiHis proponat , & deliberationi iubjiciat , neque aliis ejus Archi - Can - cellariatui , vel Imperii Direâorio modum prxícnbemus , neque contrarli crimus , quin oblata in fimilibus Memorialia , fi modo in debitis fubmif - fionis terminis exarata fint , ad diâaturam perveniant , taliqne modo Stati -
bus communicentur . Prxterea Imperii & jPt jure Statuum Imperii Circulo - um Statibus liberum efto , in & ex - circulariter vel colkgialiter tn - tra Corniti» , & quotic / cunque neceíTitas , ter fe convenienti i - Ftdeatur aut ipforum intcrcfTc requirct , circulariter , qrt . 6 , Capimi . Jofeph . & Leo - aut collegiah'ter , fine cujufvis impedimento
convenire , & fuper eorum negociis rare .
X I V
De concordats Natìoms Omnem quoque poflìbilem operam àpucf Germanica cum Sanila Sede , Summum Pontificem , & Sedem Romanam juxta art . 18 . Capital . Jofeph . adhibebimus , ne contra Principum concor - art . 19 . Leopol . urt . ló & tj . data , ac inita inter eandem & Nationem Terd . IV . art . % . f erd . lit . Germanìeampaéta , nec non unìitfcujuique art . if . Ferd . 11 art . 17 . Archi - & Epifcopi ac Capituli fpecialia Pri - fllattb . art , 15 . Rudol . II . & vilegia , ac legitima Statuta & Confnetudi - fer d . i . art . io . Carol - V . nés , informibus gratiis , referiptis , provi -
fionibus , Annatis , fundationum multipli -
i . itate , extenfione Officiorum Romans Curix » nec non re ! ervatjonibus , dif - pcni^t'jonibus , ipecialibus refignationibus » ac fiibfequentibus collationibus talium Pr * bcndarum , Prxlaturarum , Dignitatum & Officiorum ( quse aûàs per obitum ad Cùriam Romanam non dcrolvuntur , fed quorum colla :
tio

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.