{ H )
tunc Eleâoralibus Legatis precedent , illos autem Electorales Legati ante " omnium aliarum Rerumpublicarum Legatos , nec non ante Principes per - perfonaliter prefentes une diícrimine immediatè fubfequentur , & inter Eledtorales primi ordinis Legatos , fi plurcs fuerint , in noftra Aula Cœfa - rea & alias quovis in loco in & extra Imperium nulla amplius diftin & io in - tercedet , fed omnibus & fingulis par per omnia honor , cumRegiis Lega - * ìs exhibebitur , ac etiam in reliquo providebimus , utEledoribus ab anti - quo continuata , & aliàs competens dignitas ac prerogativa confervetur , nec patiemur ut ècontra per quofcumque extcrorum Regum ac blicarum Legatos apud noftram Caelaream & Regiam Aulam , vel ubicum - que alias contingere poflet quidquam praejudiciale aut novi attentetur vcl permittatur .
In Csefarea etiam Regiisque Coronatio - De pracedentia Comiturn nibus & aliis Imperii Solemnitatibus zzir« , juxta art . y . Capit . diati Sacri Romani Imperii Comités ac Do - Jofeph . & Leopol . mini , qui in Imperio votum & feifionenj
habent , ante alios nationales & exteros mités ac Dominos nec non CxfareosConfiliarios ac Carnerarios , & quidem immediate poft Principes , in quorum Collegio ipfi dido voto ac feflìone gaudent , incedent , idque meritò ipfis , prout in confultationibus , oneri - bus & incommodis , fic etiam talibus adibus folemnibus proximior penes Principes locus & praecedentia manebit , aeiplum extra hujusmodi Fedivi» tates Imperiales in Aula Carfareâ cum iisdem , qui aäu funt in fervitio lico obfervabitur .
Providebimu«etiam , ut quando EIc£to - De Hitredìtariis EleBorum rales Legati , feu Officialeshaereditarii inno - Officialtbns eorumcjae muneri - ftrâ Aulâ Caefareâ adfuerint , ipfi femper ac bui , ad tenor , art 47 . Capti , prefertim quando & quotiefeumque nos in fofeph . art . 4^ Leop . & Ferd . Imperiali , Eleûxonis , ac aliis fimilibus 1VÌ art . 48 . Ferd . III . art , 41 . Diaetis Caefaream celebramus Curiam , vel Ferd . II . negotia occurrant , ad quae Officiales hìere -
ditarii adhibendi fint , debito colantur ref - pedu , ipfisquc per noftros Officiales Aulicos nuìlatcnùs prejudicetur , vel fi oh illorum abfentiam vices fu a : per noftros Aulicos interdùm fupplendat forent , volumus tamen , ut ipfisEledorum loca tenentibus & Ofiìcialibus hsereditariis , iemper à talibus Officiis obvenientia emolumenta , non minus ac fi perfonaliter illa dcferviiííent , ac a«lminiftraflentindilatè cédant , nec ab Officialibus Aulicis fubtrahantur .
Et

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.