Full text: Slesvigske Gejstliges Opsætsighed, bedømt af en berømt tydsk Theolog. Oversat paa Dansk og forsynet med Forord og et par oplysende Anmærkninger

4 
miudste som ncerforestaaende Mulighed , ligger for os , bog , naar undtages de umiddelbart Jnteresserede , kun kan bringe de längere og dybere Seende til at Heiwende et opmcrrksomt Blik paa den . 
Dette Omsving i den offentlige Stemning er fra wig - Holsteins Side bleven meget bestjcemmende ndlagt , paa mange Maader beklaget , ja Gjenstand for Anklage . Vi kunne kun glcrde os over samme , fordi det er en gunstig Jordbnnd for den rolige Provelfe , fom endnu selv hos de Sin - digere paa begge Sider af Ejderen knnde gjores fornsden , naar det gjcelder om at see denne med en ilfcerdig Daad paa - begyndte Sag i det rette Lys . Berovet al den Glands , hvormed Tid og Omstcendigheder havde omgivet den , maa den nu bevise sit Vcerd ved det , som den er i og for sig selv . Ligeoverfor MangeS Beffyldninger , hvis Stemme tidligere overtonedes af Tidens lärmende Bolgeflag , nodes den nu til en dybere gaaende og grundigere Retfcerdiggjorelfe , end den , man dengang nojedes med . — Efterat Hertngdonunernes dristige Forventninger vare blevne nedslagne ved Udfaldet af forrige Aars Felttog og der istedenfor den foronskede Ud - vikling af deres Tilstande var traadt den for en Deel uund - gaaelige Standsning , som ligger i en Mellemtilstand , knnde Mcend med en alvorligere Sanwittighed ikke unddrage sig det Sporgsmaal , om der i saadanne Tilskikkelser ikke indeholdtes en Guds Dom . Med et faadant Sporgsmaal maatte dette Anliggende fornemmelig trcede frem for Gejstlighedens Sam - vittighed i Landet , der fra forste Fcerd faa afgjort og en - stemmigen havde taget Parti i Sagen og nu havde dobbelt Aarsag til , at lade alle de Tvivl , som udenfor Landet , alle de Anfcegtelfer , som i Landet selv satte Menneskenes Sind i Bevcegelse , finde Ly og Gjenklang i dens Jndre . Saa -
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.