25
4 ) Orla Lehmann bar aldrig udovet nogen „ raa Magt " . Hans dandsende Orb og spillende Begreber staffede ham en Tid lang utallige Tilhcrngere , saalange der blot siulde parleres . Men saasnan der stulde handleS , var det forbi med Hans Jnd - flydelse . Det er storste Uretfcrrdighed at tillagge en saa munter venlig danst Personlighed nogen Slags Raahed — det stulde da hojest vcrre i dybere videnstabelig Henseende .
5 ) Et „ Ministerium Orla Lehmann " har ikke eristeret og kan aldrig blive til , saalidt som Fuglenö Vinge kan indtage Ncebbets eller Kloens Plads .
6 ) Det er usandt , at en „ Folkestare den 21 . Marts 1848 „ nodte Kongen til at antage de ( ny ) Ministre . " Det var den beständig stigende , bestandig mere om sig gribende Overbevisning om , at Christian VIII og Hans Statsministre havde varet for langsomme og for matte i at underkue alle Oprorets Forlobere itide , som nu i Marts Maaned , foruroliget og fremstyndet til Handling af Statöbygningernes daglige Zordstjcelv i flere as Evropas Hovedlande , bevcrgede Hs . Maj . Kongen til at rette stg efter Stemningen — som den udtalte sig — og at tage til Ministre dem , som Hans Fortrolige , den ny Statsminister Bar - densteth , troede at bürde tilraade ham at vcrlge . Zngensomhelst Skare „ nodte " saaledes Kongen . Den almindelige banste Harme var Hans Bryst ogsaa tilgjcrngeligt for , og man maa langt snarere stge , at Skjcrbnen , eller Danmarks Genius , eller Hans Regjerings Skytsaand „ nodte " ham , naar der stal tales om anden Noden , end den srie Mands Beflutning , der noder ham til Handling . Hovedstadens 36 Reprcrsentanter befluttede at ind - give en Avresse , hvori de kraftigste Forholdsregler imod det schlesn ? igholsteinste Parti forlangtes ; Hovedstadens Magistrat , d . e . Prcestdentcn , Borgemestrene og Raadmcendene stuttede sig til dem . En Forsamling af 3000 danste Mcend vedtoge om Aftenen den 20 . Marts at ledsage deres Tog til Slottet nceste Dag ; andre ! Z000 ( Embedsmcend , Handlende , Lcrrde zc . ) indfandt sig ogsaa . Desforuden samlede stg 10—12 , 000 Tilstuere paa Slotspladsen for at see Toget . Alt gik af uden Stoj , Raab , Puf eller Skjcrnderi ; der var en magelos Orden . Zfolge KjobenhavnS Privilegicr af 24 . Juni 1661 , § 2 , har Hovedstadens Präsident , en Borgemester og to Borgerreprasentanter „ altid fri Tilgang „ til Kongen , Stadens og det gemeneAnliggende at andrage . " I Overensstemmelse med denne lovmcrssige Form stede ogsaa Adressens Overleverelse . Kongen svarede , at Ministrene havde allerede taget deres Afsted , Formanden for Borgerreproesentanterne kom ned paa Pladsen og fortalte det , Alle udbrode i et stormende Hurra , og gik saa hjem , som naar man gaaer hjem fra Kirken eller Skuespilhuset . Denne sijonne uforglemmelige Scene i

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.