24
Juli - Revolution' ; gid den ikke blive den , hvormed Apostlen truer !
Forat Saadant monne afvendes fra det ncerbestcegtede Land og saa mange dyrebare Troes - og EmbedSbrodre i famme , tilraabe vi dem : Hvo , som ncrvner Christi Navn , han trcrde bort fra Uretfcerd ig Heden !
Anmcerkninger .
1 ) De raste Ord om Slesvigs Grcrndse , som nuvcerende Amtmand Lehmann ved et Gilde paa Skydebanen lod falde i de Aar , da han som ivrig politisk Journalist dagligen yttrede sig over alle forefaldende Themaer , have Hans Fiender siden efter stammeligen fordrejet . Han sagde : „ Vi ere rede til at sorsvare „ vort gainle Dannevirke imod alle tydste Fuglefccngeres sosyge „ Erobringslyst ; og stnlde det gjores fornodent , da ville vi med „ Svccrdet strive paa deres Ryg det blodige Beviis for den Sandhed : Danmark vil ikke : " — Ingen er gaaet videre i lumpen Bagvafkelse af disse Ord , end den prenssiske Gesandt Bunsen i London , som i sitSkrift : Alemoir on ihe const . rights of Schi . a . Hol . & c , S . ( 30—64 , vil indbilde Lord Palmerston , at Lehmann har sagt , at man stulde „ strive de danske Love paa Slesvigernes og Holstenernes Rygge . " — Hvad Ejder - grcrndsen angaaer , da antager enhver Dansi , at Hans Fcrdreland gaaer til Ejderen , i hvilket Fcrdreland blandt andet Hertugdommet Slesvig , med dets scrregne Jnstitutioner , ligger og visselig stedse sial blive liggende .
2 ) Herlugdemmerne have aldrig havt nogen bestemt „ Re - Präsentation " i Statsraadet , da Mim'strene ikke valgtes for enkelte Landsdele , men for hele Staten ; og under Christian VIII vare , fra 1842—48 , det fleevig - Holste» - lauenborgske Cancellies Prce - sidenter ikke Medlemmer as Statsraadet , og künde altsaa ikke engang have reprcesenteret disse Statsdele i Statsraadet . Enhver Statsminifter reprcrsenteiede hele Statens Interesse ligesaagodtsom den enkelte Statoborgers .
3 ) Et Proletariat findes aldeles ikke i Danmark , og kun i ganste enkelte Egne i Sydholsten .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.