23
for med voldsom Haand at hidfore en Adstillelse af det , som Gud havde sammenfojet og i Aarhundreder havde sammen - holdt , en Adstillelse , som Gud alt med egen Haand stod beredt til at snldbyrde 9 ) . Kunne de , som vare Talsmcend for et saadaut Forehavende , kunne ogsaa det ubedragelige Ords Tjenere for Guds Aasyn paastaae , at de Intet ere sig be - vidste ?
Man forsikkrer 06 ndtrykkeligen netop om dem , at de forftaae og udove den Pligt , for Guds Ords Skyld hellere at lide , eud at gj> ? re Uret . Og vi tor ikke lade vare at om - tale , at eu afslesvigste Gejstlige asgiven Erklcering af 23deAug . 1849 virkelig bekjender sig til det christelige Standpunkt , kun at afvise Mevvirkniugen til al Uret , der kuude tilfojeS Her - tugdommerne , men at vife sig beredt til at lide Uret . Havde det , som nu rigtignok Omstcendighedernes Rod med paabyder , altid vcrret disse Mcends oprigtige Meiling , ogsaa dengang da Tydsklauv stod bag ved dem , for at hjalpe dem ud over det Kors , deu undersaatlige Pligt paalagde , saa vilde vi idag Intet have at strives med dem om .
Vi vide , at vi stride imod Saadanne , som for eu Deel have Krav paa vor oprigtige Agtelse ; vi vide , at hvad vi ikke kunne retfcrrdiggjore , det er Mangeö Sag , det er et Folks Sag , der roseS for at vcere et godt og sindigt Folk . Men vi vide tillige , at ogsaa störe Folk kuune tage feil , og at et Folks naturlig scedelige Snndhed ikke bevarer det for ond - artete Kriser ; vi ville just Heller ikke ubetiuget autage deu Holdning , som det uuder Tibeus Spcending har vist , for at vcere et Tegn paa et godt Udfald af detö Krisis . Guds Dom vil til sin Tid nimodsigeligen ogsaa gaae ud over det , som Schleswig - Holsteiu har gjort . Gid deu ikke maatte ligne den , som Historien alt har udtalt over saa mangen hojprist Folkeopstand , selv over den af en Thomas Aruold benndrede

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.