21
Braad . Man stiller ikkc som Jndvending derimod den nodven - dige selvforstaaelige Jndstrcrnkning , som alle mennestelige Pligt - forhold live ved det Pud : man stal adlyde Gud mere end Mennesiene ; thi at det i Cchleswig - Holstein siulde gjcrlde om en Collision med Venne Pligt , er idetmindste ikke tydeligt nok , for af den Grund at forlade det tydelige apostoliste Bnd . Men man indvender den Pligt , eller idetmindste Tilladelse , til at gjsre mennestelige Reltigheder gjcelvende selv ligeoverfor en modstrcrbende Ovrighed , idet man beraaber sig paa , hvorledes Paulus i Philipp ! i Kraft af sin Romerste Borgerret havde nodet den dervcrrende Vvrighed til at gjore den ham tilfojede Uret god igjen ; man negter , at , hvad Paulus turde og maatte anbefale de ved Stand og Bekjendelse fra al stats - borgerlig Virksomhed udelukkede Christne i det Hedenste Romerrige , det har ogsaa endnu , og i Hans Opfattelse , 5ln - vendelse paa de til Ndsvelse af statsborgerlige Pligtcr beret - tigede og forbundne Borgere i en christelig Stat . Og saa - ledes höre vi en af Schleswig - HolsteinS Forsvarere med den gamle Arndt ( i Hans ^verjüngtes Deutschland " S . 2l . ) yttre sin Forundring over , „ hvoiledes det har knnnet vcere mueligt , at man under det sorcholdte Lognestin af Fromhed og Christe - lighed har forstaaet at gjore Lceren om den alttaalende Lydighed til en tydst og ncrsten christelig Lcrre " ; faaledeö fee vi en Anden ligefom satte Armene i Siben , stille sig hen og sige : „ Hvor der er Rettigheder , der vil det dog udeu Tvivl ogsaa vcere en Christen tilladt at opretholde dem . "
Det er virkelig , som om i Christenheden ? llt havde vendt sig om siden den Tid , da det Ord endnu künde staae ved Magt : , ^Det er Naade , naar Nogen for Samviltig - Hedens Skylo i Gud taaler Ondt og lider Uret . " Eller havde de forste Christne ikke ogsaa hellige Goder at bestürme og dyrebare Rettigheder at varetage , som Verden ikke undte dem ,

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.