19
Nndcrfaatter , vifer , at den ikke ja« ( et har kunnet frigjsre sig for detS tyngende Voegt , fom man har villet befnakke den til . Men vistnok bliver denne Va ? gt deels formindfket der - ved , at man , trodS Anerkjendelfen af den hele Vcrqtsylde i den apostolisie Fordring i og for sig , dog ved et Pantser af sonstige Paassnd holder sig den fra Livet ; deelö derved , at man bra'kker den Spids af den6 Jndhold , soin den knnde faare med . Hvor illnforiff det ikke af eet Stykke forar - bejdede Pantser er , med hvilket den schleSwig - holsteinffe underfaatlige Samvittighed ssger at besiytte sig mod det stolisie Udsagnö Anklage , have vi ovenfor paavist . Men at ikke Alle have Tro til bette PantferS Styrke , fremgaaer af den Stroeben , ogsaa at flove felve Spidsen af den trnende Piil . Denne Od er tvccegget , og fra to Cider har man ogsaa segt at vcrrge sig iinod den .
Forst med Henfyn til Begrebet Dvrighed , idet man troer at tnrde gjore , ikke den Vcrsentlighed , at den er an - ordnet af Gnd , men en vis given Adfoerd til den sidste Pr^ve , steen for dcnS virkelige Egeiisiab af Dvrighed , en saadan Adfcerd , som de Ord ndtrykke : „ thi de Regierende ere ikke til Ckrcrk for gode Gierninger , men for onde . Vil Du da ikke frygte for Dvrigheden , faa gior det , som Godt er , og Du ftal have Ros af den ; thi den er Gnds Tjener , Dig til Gode . " Jmidlertid er Characteren i det Neroniffe Herre - domme , nnder hvilket Apostlen fandt det nodvendigt at rette denne Advarfel til de Romersie Ch>ist»e , en Borgen for , at han her ikke faa meget vilde angive et Kjendemcrrke , af hvis Tilstedevcrrelse Anerkjendelfen afL'vrigheden som saadan skulde gjoreö afhcrngig — da havde han kun arbejdet imod sin For - manings Vjemed — men en Henvisning til Dvrighedenö guddommelige Vestemmelse , der til en vis Grad endnu op - fyldeö af den stetteste Ovrighed , saa lange den ikke viger
2 *

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.