18
vcesentlig Jndsigelse , bog , ncicir den fremtrader saa tilsyne - ladende urokkelig , i Guds Ord maatte have havt den klare uigjeudrivelige sreinskyndenve Grund , som gav den Beretti - gelse . Og vi ville ikke miökjende , at vore Embedsbrsdre i Schleswig - Holstein nu idetmindste have meget travlt med , at söge dcnne Grund . Ja den maatte vel alt vcrre funden , naar vi künde troe den Forsikkring ( hos Versmann . S . 8 . ) , at Schleswig - Holsteins Sag , stillet i Guds Ords Belysning , stod i sin sijonneste Glands , i et Lys , for hvis nye Glandö og - saa de , som alt i längere Tid ej rigtig have villet betragte den , ikke kunne tillukke deres Djne . Men vi have med den bedste Vilje Intet kunnet opdage af denne nye Glandö , ivetmindste ikke i de os bckjendte Belysningcr af Sagen . Thi den paa mange Maader forsögte Udlcrgning ved Hjcelp af Rom . 13 . o . l . St . kan dog i det gunstigste Tilfcrlde tun tjene til , at asvende den fra dem af trnende „ Dom . " Det Lys , som Dr . Baumgartens Skriftfortolkning — „ ikke af enkelte isolerede Steder , men af den hellige Ckrift i det Hele , " har udbredt over Forholdet mellem Fyrste og Folk , er rigtignok paa sine Steder meget overraskende og for svage Ajne maastee blen - dende ; men om vi ikke tnrde haabe , at det ogsaa alt i Hans Hjem ffulde vcere erkjendt for en Lygtemand , saa vilde det knn vcere siikket til endnu mere at stille det i Skygge , som alt ikke er klart og reent . Med saa dristige Greb i Skrif - tcn som et Hele , som han gjor , lader sig vistnok Meget gjore mnligt , saa at man vel maa studse over de uventede Aaben - baringer , som den ogsaa skjcrnker Statsvisdommen . 8 )
Vi ville hellere holde mev dem , som tage det Visse for det Uvisse , og ikke forsmaae , at lade sig belcere af et enkelt Skriftsted ; og den Opmcerksomhed , som Schleswig - Hol - steins Gejstlighed sremfor Alt har henvendt paa det klassiste Sted i Rom 13 . angaaende Forholdet mellem Vvrighed og

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.