17
cit Köngen , hvis hau med Frihed havde taget hine retsstri - dige Forholtsregler , havde forbrudt sin Ret til Hertugkro - nen , ligesaa godt som en SEgtescrlle , der bedriver Hoer , mi - ster sin Rer til Wgtestabet .
Er det im for samvittighedssulde Mcrnd tilladelige Veje , til at scette sig nd over den Regenten svorne Troskab ? Tnrde de af saa lette Grunde overfkride den om Fyrstens helligede Person dragne Skranke , og det for at nnderkaste sig et Hnredomme , som ( efterat det for den afstyede Kjs - benhavnsie Revolntions Slylo , der havde paafort dets Hertng Bold , havde losrevet sig fra Danmark ) flrajr stottede sig paa Revolutionen i Tydstland og gjorde Bold imod Kongen af Danmarks Ret , idet det paa egen Haand strcrbte efter at opfylde det i Hans Kongelige Proklamation givne Tilsagn : „ vi ville af al Magt ' flutte os til Enheds - og Friheds - bestrcebelserne i Tydskland " !
Ja , der er vel heri Noget af den Foraarssaft at spore , i hvis fremdrivende Kraft mere end een Folkeftamme i Aaret 1848 havde onsiet at svnlme op over Tronen og ind i sin egen Viljeö Himmerige , naar der ( med et tydsk Orvsprog ) ikke var sorget for , at Trcverne ikke vo^re ind i Himlen . Sknlde gejstlige Vjne ikke vcrre blevne noget Saadant var i Schleswig - Holstein ?
Dog , hvad gejstlige Ojne fremfor Alt her have at fast - holde , derom ville vi tale tilsidst . Vi have paa ingen Maade knnnct overtyde os om , at Schleswig - Holsteinerne som saadanne maatte rejse sig mod Danmark ; vi forstode endnn mindre , hvorledes de som Kongen af Danmarks Underfaatter turde gjore det : vi sporge endelig , hvorledes de under alle Om - stcrndigheder som Christne vare istand til Sligt .
Vi stnlde vel troe , at en Adfcerd , mod hvilken der alt fra den naturlige Scrdeligheds Standpunkt rejser sig saa

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.