16
Disse Ord binde ikke til en ideel Dvrighed , hvis Re - prcesentantcr muligviis efter Landete Godtbefindende künde ombyttes , men de binde til Kongehertngens Person . At der i en Eedö Form , soin alene udhcever Pligten mod Re - genten , vg ikke tillige den mod Folket , siulve ligge noget mo - ralst Utilladeligt , noget der forer til Antichristens Rige , som Dr . Banmgcirten paastaaer * ) , det havde rigtignok vceret bedre at overveje , fsr man aflagde den , eller efter Over - vejelsen at gjore gjceldende , end sidenefter at benytte det til en beqvem Fortolkning af Eden . Men dem , som holdt sig berettigede til en Tidlang at suspendere det , som de havde lovet Regenten , eller at overfme det paa en af denne ikke bekrcrftet , men i Hans Navn imod ham Krig forende Avtoritet , «den dermed at mene , at ville handle som Revo - lutionaire , dem maae vi sporge , om de ikke derved have besnn - det sig i et stört Selvbedrag og om de endnn stedse oprig - tigen kunne bevidne , at de ved den Brug , som de have gjort af Kongens formentlige Ufrihed , idetmindste ikke have ladet det mangle paa den nsdvendige Forsigtighed , og ved deres Urokkelighed , i at krybe i Skjnl bag hiint Foregivende , paa fand Beredvillighed til at opsylde deres Eedspligt .
Ikke Alle ere imidlertid saa «ngstelige , at de ikke stnlde tiltroe sig at kunne retscerdiggjore deresAdscerd nden hiin Forud - scetning . Mange ( som P . Man 7 ) i en ellers ypperlig Afhandling i Kirchen - und Schulblatt für Schleswig , 1849 , S . 693 . ) dcrkke da deres undersaatlige Samvittighed med den Hypothese , isolge hvilken de dele Avrighedsmagten sor Schleswig - Holstein imellem Danmark og Tydsiland , uden at betanke , at denne med en ensoldig Tro vansielig forenelige Udvej dog blot vilde komme Holsteneren tilgode . Endnu Audre lcegge ikke Skjul paa ,
* ) Die verb . Fürb . S . 4 V .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.