14
Eller künde det virkelig forencs med oprigtig Hengiven ? hed og levende SErbsdighed for Landsherren , indtil videre at ansee ham for dsd , Hans Plads for at voere ledig , og paa ubestemt Tid at lcegge dens Bestyrelse i andre Hcender , fordi han var bleven tnngh^r imod begrnndede Forestillinger , ikke strar havde handlet overensstemmende med Landets In - teresser , var omgiven af slette Raadgivere ? Da havde vel ogsaa i Preussen i Aaret 1806 , da Kong Frederik Wilhelm III . for Slaget ved Jena , til Trods for alle indstcendige fra de hsjeste og meest berettigede Steder ndgaaende Advarfler , ikke künde lssrive stg fra en Politiks Baand , som i alle Klart - seendes Djne bragte Fcedrelandet paa Fordcervelsens Rand * ) , — kloge Patrioter turdet troe sig befojede til at erklcere Kon - gen for ufri , for , uden at hindres deri af Hans Kabinet , at knnne redde Landet ved de Forholdsregler , som fyntes dem nodvendige . Men hvo havde villet give faadan Tanke Rum , hvis Udfsrelse maastee havde afholdt en sjeblikkelig Fare fra Landet , men ved Kongedsmmets Fornedrelse vilde have bragt en langt fvcerere over famme . Man «rede her Köngen , ikke blot forfaavidt han fulgte et bestemt Princip i at varetage Landets Jnteresser , men ogsaa som Person . Regenten , som Led af en levende Kjede , i hvilken det kan stges om ham , at han aldrig doer , reprcrsenterer vistnok et Princip , som staaer over Partierne , og , naar han herster over sorsijellige Folk , et Princip , som selv over dem for - maaer at indtage en felvstcendig Holdning ; men det er intet stivnet Princip , der stal ligge urort men ogsaa dodt , som en bag Mure og Laase forvaret Skat , men et i personlig Fremtrceden ncervcrrende , selv en Person , hvilken man endog maa ind - romme den Frihed , engang at vcere ufri , for desto mere at
* ) Som Perz fortallrr i Minister Steins Levntt .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.