13
som er steet i Slesvig , paa lige Trin med de paa at omstyrte Troner rettede Folkestorme , som Frankrig og Tydstland have seet for 2 Aar siden . Men at man knnde berolige sig med siig Antagelse , tildeelS endnu bestandig kau , er dog intet godt Tegn . Vi idetmindste knnne ligesaalidt holde samme for retfcerdiggjort i sig selv , som den Maade , paa hvilken man har betjent sig af den , kan ansees forenelig med den Fyrstens Person styldige Troskab .
j ) r . Martensen har vistnok Ret , naar han ( i sit Sendebrev til Nielsen , S . i3 . ) siger : „ Den Paastand , at en Regent ikke er sri , er af en saa uhyre Betydning , at en Gejstlig , der paa denne Grnndvold vil afgjore Undersaatter - nes vigtigste og helligste Samvittighedssporgsmaal , maa have den fastefte nomstsdeligste Vished , stottet paa ntvivlsomme og utvetydige Kjendsgjerninger . Thi hvo veed ikke , at Paa - standen om en Regentö Ufrihed er et scrdvanligt Middel , som de Revolntionaire betjene sig af for at lose Undersaatter - nes Lydighedsbaand og rive Magien til sig . " Kan nn end ikke det Voldsomme ved de öftere bersrte Kjsbenhavnske Be - givenheder negtes , saa er man dog vist ikke berettiget til , deraf at flutte sig til Regentens Ufrihed i jnridist Forstand , endnu mindre , til at antage samme for at vare varig , efterat han ej alene hsjtidelig har protesteret mod den ham paadnttede Stil - ling , men og for lange siden har bevist sin Frihed ved at afskedige hint tnmultuarist opstaaede Ministerium . Blivcr man alligevel staaende ved den i egentlig Forstand aldeles nhold - bare Paastand , for at legitimere sin vedvarende LydighedS - vcrgring imod Kongens Regjering , saa viser man , at hvad man kalder Kongens vedvarende Ufrihed , egentlig ikke er Andet , end Hans af Hertngdsnnnerne stadigen tilbageviste Politik , hvormed den da rigtignok ophorcr at vcere den schles - wig - holsteinste Loyalitets hojpriste Skjold .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.