11
thi og Kamplyft i Baghaanden , nu vilde erobre , hvad man alt i 1847 ( ? ) forgjcrves havde bebet om , nemlig SlesvigS politisie Forbindelse med Tydstland , en Anmodning , der idetmindste gik lige saa langt ud over Grcendsen af den bestaaende Ret , som den fra dansk Side frygtede Jncorporation , og som i Sandhed for Danmark var som et Slag lige i Aasynet * ) . Hvo som er sig sin gode Ret bevidst , behover ikke at jare saa ntaalmodigen til , for at bevare sig den ; men hvo som begjcerer , hvad der ligger ndenfor de ham af Gnd satte Grcrnd - ser , maa rigtignok fare til som Lejligheden dyder . Dette er det , som tvang til hiin Opftand : ikke at en ntaalelig Rets - krcenkelse bragte Nod , mcn at man lystcde efter de idet - mindste for Clesvig forbudne Frugter paa det cnige Tydst - lands Trce . Ikke en fnnd Livsdrift , men noget af den Na - tionalitetsseber , som dengang greb Nationerne vidt og bredt omkring , laae bagved den .
Jngenlunde var her altsaa et Tilfcelde af den Art , som hiin Opstands Forsvarere sordre , vi skulle antage . Og naar de , i Martö 1848 , nnder paatrcengende Omstcrndigheder , hengave sig til en retles dannet Regjering , som dengang künde svnes at vcrre Landetö enestv Bestjcrrmer , og saaledeS troede at vcrre i deres Ret , saa maatte de dog nu kunne indsee , at de ere blevne , om ikke selv Revolntionaire , saa dog Revolutionens altfor hurtigt fcerdige Tilhcrngere og Stetter , ja , naar de deelte dens Attraaer , selv deelagtige i dens Brode .
* ) KjendSgjtrningerntS Sammenbtrng fortfcr det udenfor al Zvivl , at rt Ministerium Orla Lehmann , med dets ultradanste Planer 5 ) , ncrppe havde knnnet hcrve sig paa Folkegunstens Skuldre . naar ikke ultraschleswigholsteinffe Fordringer vare gaarde umiddelbart forud og i den bekjendte Nendsborger De - putation , paa en Zid , da Hertugdsinmerne vare saa oprorte , havde tilkastet Danmark Fejdehandsken .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.