10
opkaste en liden Dcrmning mod det tydske Sprogs Over - magt , biet fuiine ansees som et svagt Nodvcrrges Skridt , der dog ikke engang ciltid forte til Noget . Naar det stod saaledes med Hertngdommerne indtil det Ajeblik , da den Danffe Re - gjering fremtraadte med sin Plan , at bringe Slesvig i ncer - mere Forbindelse med Kongeriget , saa vil man ikke kunne gjore det sandsyndligt , at de vare bragte til det Aderste , at Kniven var dem sat paa Struben , at altsaa Estergiven - hed havde va'ret Tilintetgjorelse . Men ikke engang tnrde man ansee Tingenes Stillmg for at vcere saaledes , om det virkelig havde vcrret udenfor al Tvivl , at hiin Plan i sig havde indesinttet en Tilintetgjorelse af den tydste Nationalitet i Slesvig og dens Livsbetingelser . Denne , som endnu ingen vcesentlige Nederlag havde lidt , men knn havde tilkjcempet sig Sejre , knnde ikke , saa l«nge den ikke greb efter det kjodelige Svcerd , vedvarende knes af en Orla Lehmans4 ) , om ogsaa raa , saa dog aabenbar knn forbigaaende Magt , end sige da opflnges af den , til Trods for alle gode Magter , ftnn saa lcrnge i Danmark selv havde bestvttet den , og som Heller ikke i Tydsk - land forgjceves vare blevne paakaldte til dens Bestjcermelse . Det Truende var endnu knn Plan , hvis Udfsrelfe maatte stode paa saa mange indre Vansteligheder og imod hvilken man knnde scrtte nok saa mange Midler i Bevcrgelse — og dog sknlde man vcrre nodt til strar at stride til voldsom Selvhjcelp , som ialfald knn vilde tjene til at styrke Fjendens Trods og at gjore et Parties Attentat til et heelt Lands forbittredeFejde ?
Naar det da hverken var nodvendigt eller raadeligt , at gribe til Svcerdet , forsaavidt det knn gjalvt om at asvcerge virkelig aabenbar Uret : ledes vi da ikke nodvendigen til den Formodning , at endnu noget Andet var med i Cpillet , at man ikke blot var opsat paa , at beskytte gammel Ret , men ogsaa at tiltvinge sig ny , at man , med Tydsklands Sympa -

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.