naften var groet GrceS over den , eller , med andre Orb , en ny TingeneS Orden var bleven herstende , da man i Schleswig - Hol - stein begyndte at tcenke paa , at det maatte blive anderledes . Og naar der nn appelleres fra den omtvistede eller i Perga - menter strinlagte Ret til den , der er gaaet over i FolketS Kjod og Blod , saa veed man dog vel , ikke blot fra hvor ny en Da - tum den Overgang siriver sig , men ogsaa , at der ved Siden af den med ligesaa god Grund er en anden Kjendsgjerning , som maa anerkjendes , der peger ikke mod Tydsiland , men mod Danmark , nemlig den Ret , der gjor sig gjcrldende i Slesvigs danske Befolknings Kjod og Blod .
Men var ogsaa Retten langt klarere , end den synes os , saa vilde jo dog kun en saadan Krcenkelse af den , som truede Folkelivets Hjerte med nmiddelbar Fare , have knnnet opfordre til at gribe til Nodvcrrge Men et Folkeliv bliver ikke tilintetgjort med eet Slag . Havde der vceret Fare i saa Henseende , da havde det maattet staae anderledes til med Land og Folk i Schleswig - Holstein , end det var Tilfcrldet under den dansie Regjering indtil 1848 . Mere end eet Vidnesbyrd udtaler den Sandhed , at , afseet fra den i nklare Retsforhold grnn - dede Ulilfredshed , „ vare Hertugdommerne det lykkeligste Land , velsignede af Gnd med alle de Gaver , som ere nsdvendige til Velfcrrd , og i Aarhundreder regjerede af en Rcekke af de mil - deste og bedste Regenter . " ( Moltke - Grünhol^ i : die Schleswig - holsteinische Frage , S . 25 . ) — Og denne Lykke var ikke kjsbt med Opoffrelsen af aandelige Goder , Heller ikke med Tabet af Nationaliteten . Det tydste Vcesen er fra dansk Side i det Hele saa lidet bleven traadt for ncrr , at det i Danmark selv i forrige Aarhundrede ncesten tog Lnven fra Danstheden , men i Slesvig indtil den nyeste Tid nhindret knnde holde sit langsomme men altid sremadstridende Erobringstog imod Nord , saa at de sidste Kongers sparsomme Forseg paa , hist og her at

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.