7
Hensyn til den deri interesferede Gejstlighed , ikkc knnne undlade at fcrlde en Dom om denne Sag , om end den Opfatning af samme , fom frembyder sig for den , noder ven til Udviklinger , som knn for deres Djemeds Skyld knnne ssge en Plads i en Kirketidende .
Have nu Kirkens Mcend folt Trang i deres Samvit - tighed til med Hjerte og Mund at flutte sig til Schleswig - Holsteins Opstand ( Erhebung ) i Marls 1848 , saa maae vi sporge , om da Sagen overhovedet var af den Art , at en christelig Samvittighed stnlde ftle sig nodt til at flutte sig til den , ja biet have Frihed til at knnne indlade sig med den . Vi maae afgjort beilegte bette Spsrgsmaal , hvad enteil vi med hine Mand stille os paa dereS ftatsborger - lige Forholds Standpunkt eller paa Guds Ords Stand - punkt . Thi i hiint Tilfcclde savne vi saavel Nodvendigheden som Befojelsen til hvad som siede , i bette den for den christelige Bevidsthed uundvarlige hejere Jndvielse .
Vi savne sremsor Alt den Nodvendighed , de som Schleswigholsteinere troede og vedvarende troe at sole sig drevne af , til at flutte til Landets Opstand . Man har nafviseli - gen villet finde en saadan i den Danske Regjerings Adfard t Marts 1848 . Retfocrdig Grund til Klage forelaae alt lange , siger man , uden at blive paaagtet . Men da den 21de Marts 1848 det Parti greb Statens Ror , som var bcsluttet paa at „ sirive det Danmark indtil Ejderen " , som man alt for lange siden havde fort t Mund og Skjold , paa Schleswig - Holsteins „ blodige Ryg " 1 ) , og paa samme Tid den Repräsentation sjer - nedes , som Hertugdommerue indtil den Tid altid havde havt i Kongens Raad 2 ) , da var ikke blot den hjemlede uadstillelige For - bindelse mellem Slesvig og Holsten i yderste Grad truet , men og - saa dets RettighederS Bestyttelse i Gjerningen overladt Landet alene . Det maatte da selv give sig en provisorist Regjering

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.