6
af Alle , der dsmme aandeligen . En saadan Stemme er sornemmeligProvftNielsens , som S . 8 . med Hensyn til sin dertil sigtende Anmodning siger : , / Den kommer som en retind - ftccndig forst og stemmest for den overordentligeVigtigheds Skyld , som det for Tiden maa have netop for de Gndfrygtige , med Aandens Klarhed at vide , hvad der ifolge det nbedragelige Ord er Revolution , og hvad ikke , derncest ogsaa for den Rods Skyld , hvori vi endnu mere indvortes end ndvortes befinde os , en Rod , som vi mere end gjerne saae gjort Ende paa , enten ved os selv cller ved Andre , naar vi bleve overtydede om , at vi gjorde Uret , hvorester vi da som snareft vilde give efter , medens vi nu altid mene , for vor SamvittighedS Skyld , ikke at kunne undlade at staae imodog S . 12 . som Christen fordrer af Christne : Pommer öS ikke , Brodre , fordsmmer os ikke med den haardeste Dom og det vcerste Navn , som ogsaa vi kjende , men staaer os bi , at vi ikke bukke under for Byrden ; og stnlde vi tage fejl og altid have fejlet , hvorfor have I ikke alt for lcenge siden hjnlpen os til - rette med fagtmodig Aand ? hvorfor straffe I os ikke i vort Aasyn ? hvorfor kalde og fore I öS ikke til Vod ? " — Rig - tignok hsres ogsaa andre lydelige Stemmer af Gejstlige hist - ovre fra , som i scrdelig Henseende gjsre Alt mistcenkeligt , der ikke er godt Schleswigholsteinff , soreholde Schleswig - Holstein for hele Tydskland som en straffende Samvittighed , selv dog lidet tilbsjelige til at hsre paa Forestillinger , mere derimod til ved denne Lejlighed at holde politifle Bodsprcedikener for Andre , fornemmelig de Gejstlige , som ikke ville omvende sig til deres Tro . En Sag , der , som denne , enten spsrgende eller fremstormende , gjsr sig gjcrldende for Theologer som en Samvittighedssag for ncesten et heelt Lands Gejstlighed , kan ikke lades nberort i en evangelisk Kirketidende , om den end stulde fynes at ligge denne fjernt ; den vil , ncrrmest vel med

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.