Full text: Tabulæ Rudolphinæ, Quibus Astronomicæ Scientiæ, Temporum longinquitate collapsæ Restauratio continetur

Jl6 
tabvlarvm d- 
IN PARTEM QJIARTÀM TABULARUM 
RUDOLPHI PR/ECEPTA. 
ved'tum 
C*p. X ' r. 
ïrAc.fo .17. 
, Cau/au d1m 
nu. 
Tabb.f.ioi. 
104. 
' Ou tu vides 
T«bh.f 103. 
in raice. . 
Vidi Epi t. 
A¡. r.fnl.ii7 
&917. 
Zctiitica 
midi*. 
Caput XXXIV. 
rDS OBLI^VITATIS ECLI¬ 
TTICA Variations. 
¡smaa m res dubia fit* An omninò mu- 
tetur obliquitas Ecliptics fucceíTu 
ifÊ.'M fiículorum ; & fi mutatur, quo igi- 
äv^ tur id fìat mòdo, qua quantitate: 
iciat igitur Aftronomus, ad calcu- 
lum morus Planetaium acceflurus : nullam illi 
objcclum ili remoram , nullum ìmpedimen. 
tum,fi maxirrtc totumhunc locum pratereatin- 
tadhim; uiusobliquitate Ecliptics tanta, quau- 
tam hodierno tempore dimenìi funt artifices 
prsikntiifimi, 2 3 a.31 30", vel per noftrám di- 
miniitam Solis Parallaxin 23o. 30'. 30'Vquafi 
hacquantitas iìr perpetua.Haccauiàeft. cur lo¬ 
cum h tine in finem totius operisrejecerim, qui 
in Copernico Sc Prutenicis occupât ipíum vefti- 
buluin, tanquàm pracipuum totius operis Em¬ 
blema Si gloriano. 
Si cui tarnen liibet etiam hune tentare cal- 
culum : iciat igitur, quinq; ej us formas in his ra- 
bulis proponi, quariim prima iequitur fidem 
Obièrvationum Eratofthehis, quéni iêcùtus eft 
Hipparchus.'confirmavitobiêrvando Ptolems- 
us, lit ipfequidemaffirm«. In eâ conformando 
m iriímüm aliqtiid indultum à me fuit, eleâioni 
Epoch« Creationis. Secunda forma è contrario 
àllumpfitomniaex ipeculationibus à priori,qui- 
bns tarnen lucem praculerunt eminüs,oblerva- 
tiones Eratoilhenis & Ptolemai. Tertia, quarta 
Sc quiftta luiit mixtáf; qua cum omnes partes 
fpeciilationis, íécuudúm«di¿tas obíervationes, 
tuer} non portent ; recentis igituraliquibus par- 
tibus, qua: majorem in fpeculando verifirnilitu- 
dinetn habere rtdebantur, caìferàs partes ex vè- 
terum ot>(ervaitionibus,cum archetypicâ fpecu- 
latione conjunclis, neceffitate demonftratio- 
ntim elicuinr. 
Circa has igiturquinq* formas,diligentereft 
attendendum computatori, quámnam initio í¡- 
bi propofüerit fequendam : ejus enim tramite 
pergere debet ad finem ü/que calculi. 
In omnibus quinq; formis comune hoc eft, 
qu&d (upponitur circa polum via' Regia,feu Ec¬ 
liptics media,circellu's aliqüis,in quo polus Ec¬ 
liptics temporaria circumeat aqualiter contra 
fignorum ordinerà : vel làltem in ejus circelli di¬ 
ametro, qua? coluri folftitiorum partícula eft, li- 
bretur ruriiim prorfumq;. Dividiturautem cir- 
cellus ifte,more reliquorum,in gradus 3<5o,&ç, 
Principi uni numerationis fit à pùnòto, quod eft 
ab ¿Equatons polo remotillimum; & progredì- 
tur numerario in antecedentia fignorum. Etili 
hoc fie diviio circelIo,numeratur Argumentum 
Obliquitatis, in omnibus quinq; formisi 
In TaI./Ì!. 
104. 
Perpr&c.-j6. 
communi. 
TM.f.y 03'» 
infatui. 
Invente Argumento Obliquität/* ypro¬ 
prio cujus que formt ex quinqué, ßippu- 
tareueram ëchptic£ obliqui tut em, 
fecundum i'da?nfor mam. 
ET si Tabula: exhibent jam compararas, in 
eforma prima, tritiori, obliquitates iplas : 
qiiia tamen fórma; quinqué íunt.geneiahter, le- 
cundùm omnes,fiipputaredocebo quod propo- 
nitur,non excerpere. Supervacuum enim exifti- 
mo, Tabulas integras Profthaphareièon Obli¬ 
quitatis condei e quinttiplkes; cum rès iplà lie 
incerta, utdi&ûm; eóq; velilullusTabuìarum 
raiium uius, vel rarillìmus. Denique ncgocium 
hoc fiç eft comparatùm : ut calculator attèntus, 
praceptum hoc obiérvàs,a:què facile computa¬ 
re quafitum poffit une Tabula; ac ex Tabula 
jam conftruda, peïparccm proportionalem de- 
promere. 
IgiturexfcribeObliquitatemmediam, cu- Pr®cb^ 
jusque forma, quam hacclegifti vice,propriam; p.tum is6» 
una cum Semidiametro Circelli. Invenies au- 
temifta in Tabu la Obliquitatis Eclíptica, con- 
fignata fub calce forma uniuscUjusque. 
Tune Argument! Obliquitatis Anrilogar- 
ithmum,adde Logarithmo Circelli competen- 
tis : qui componitur, ut Logarithmus, in Cano¬ 
ne quafitus. exhibet Proftháphateiin Obliqui¬ 
tatis, quam obliqui tari mediç 111 primo & ultimo 
quadrante Argumcnti addo, in fecundo ¡k ter¬ 
tio, fuDtràhe. 
Hae'c obliquitas, utroque calu conditura, 
fiquidem iñ prima forma verlàris, propter ejus 
circelli parvitatem, citraexceptionem perfeda 
Se abfofuta eft ; át in quatuor formis reliquis, 
tune fol um eft perfetta, fi polus Eclíptica libra- 
tur in circelli diametro. Si verò circumirepo- 
lusifteponitur in circelli circumferentia ; tunc 
ob ejus in quatuor poft^rioribus formis magni- 
tudinemi opus eritaliqua corrciHuncula, quae 
ficperficitur. 
Argumetiti obliquitatis Logarithmum ad- 
de ad Logarithmum Circelli, qui propriuseft 
ciijusque forma, Summam Se ferva, ad ufus 
ièquenns pracepti, &jam quare in Tabella 
Correftiotiis Obliquitatis, fub titulo Aggrega¬ 
ti ; & ponte!m in linea corre£tiunculam, adde ad 
obliquitatém, pnusutroque cafuinventara; ita 
erir abfoluta, & fecundùm quamque formam 
perfeila obliquitas. 
È X E M Ç L U M, 
«sfti annum Cbnfli 883' fit tnvenicndaoHi- .. 
e]fittai>/ecnndum formatn (¡uartunu. F pocha anni 
Chr. 800, proxime m¿ncr^ dat Argumentum òtg. 
5.3 '. 2 8 - , refidui 83» ßu praxmut numerus m 
Tab■ An 84, dat 21". 4X .25". Summafit Argu¬ 
menta Obliquität« 61g. J.6'. y . 25 ,ftngr. 15 0.9: 
, cujtu 
Tabb.f 104, 
i» calce.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.