Full text: Tabulæ Rudolphinæ, Quibus Astronomicæ Scientiæ, Temporum longinquitate collapsæ Restauratio continetur

OLP Hl *P KMC EPT J. 
i'î 
temporibus,&Reftitutionumnumeris,tandem Quacrat Calculator hoc tempus per caîte- 
tsxcrcícet in magnkudinem differentia: Periodi ros Cánones, fi forte & reliqua mobilia fakem 
jninoris : itaque corrigetur, fi ijs aliquot majo • per Quartas fe afiocient.Qui fi diem monftrave- 
ribus,adjeceris vel ademeris unam minorem'; rit ullam intra 1700 annos,quartresLun<fmotus 
quo pa&o periodus conftituetur tertia. Si (nihil enim de cœterisi.rronib9 dica hi j ad Quar¬ 
tern pus hiijus Periodi terris, qua; nonnuiltis tas,non dicoeaídem,fedpromiícuas ,reftituat. 
viribus contíneaturín«taire mundi, qüsefivéffc tolerabili cum diffidio : tune ego convuliàm ab ^ ^ ^ 
etiam in Canone quarti Mobilis, quod Redi- ilio probabilitatem diei Creationis á me pro- 
tutioneiTi ad ©tardiorem habet, alfociabis & polita: fatebor. Ha fui tanno 3993 apteaeramno- runt omrti'à 
illud ad eandem Apocataftafinquàm proximè. ftram, die 2 4julij juliani retrò extenfi,Sole,Lu- mobili a in 
Semper autem diicrepantia, fiquaemerget.in na,Nodo ])\Marte, Venere, Aphelio , No- turfusfuos. 
tardiori facilius toleratur,quippe correzione ej9 dojovis, & forte etiam A pheiioJovis,jundtis in 
motus tnedijtollenda;quaminceleriori,quippe punito folftitiali,Jove, Nodo £) , in brumali;l6% 
qua: tardius etiam exerefeit in aliquàm ícníibi- Saturno, Aphelio § ,& Apogaro ■)) ,& forte eti¬ 
lem magnitudinem. am Aphelio fa ,in autumnah; Mercurio , Apo- 
Twlutìonet In Luna motibtu inter fi conciliandis labora- garó ©, Nodo fa , Nodo g, & forte etiam No- 
motHum T) runt vet eres, 'Periodo nomenfecerknt do ¡-ff ,in vernali ; ut iohim Aphelium ex om- 
Evolutio.IgiturdijfertOwrtalatitudmisaQuar■ nibus,inter ~y & 6pincertum ,& loco quideiu 
precise intermedio,eonftiterit. 
anticiptttionemftrçotptflutriviaeqifinoffîï- 
orum¡Ferendrnationem.uíTíiM.TTTuctv,Or- Pr®ce' 
tusfix arum Vr&ceffionem ¿Equino- igj 
Bioritmi ßu Quantität em anni Tropici *8i* 
me diam, indagare in quacun- 
que annorum Summa, 
ajjumpta, 
SU m M A M annorum, divifione per io, con. 
verte in Sexagenas Primas, Sumara Pruna- 
ruin in Secundas, &c,cùm his Sexagenis&an- 
- y jj - j nis fingulis, in rhargineCanonum Sexagenario- 
flusfont penepares, altera'Pcrtodus alteram cor- rum qu.rfitis, excerp_e tempora ,fìib Juliane« VtPìlcr^' 
rigtt,femel fitmpt*. Fit ita períodos jecunda 1 5 9 rum,Tropicorum,& Sideriorum til(ilis,qu¿quc 
Q^rt. Anom. ©*161. Quart. Lattt. cujiu tempus ieorfim; hi ¿ta que addinone convenienti excer- 
1 'n I"" foi*™ -Anàmalicùfn per ptoruni per diverfos ingreflùs, fi tempus Tro- viitEpït. 
' ' 33 • ( picona 111 fubtraxerisà temporejulianorum, re- -Ißr.1-'11' 
Hoc ve> b tempia q:afiumper Canone citte- ftabìc ïïf «Efurfaxrisj'fi Julianorum tempus,à rem- * 
poreS.deriormu.MiT^wiíiGdanq; Tu,pi. 
ft,er"©o V.S«t fmmmm bmmxm,h- iOIU,nàs1der.js,Pri«ffio,quix«..atn„ai 
t'um er,it :uier tria priora non¿.tm loitur h<tc\ m- n . / ^ 1 / S r^" 
• 0 ra^íVvX MíTiptTTTuyv junaas. Sedin Anticipa- 
tione& Perendinatione cura, ut annorum pro- 
pofitorum numerus fit pariter par. 
ta Anomaiiet perj'. 8 6lJ". H¿c different ta per 
omnes Canonum lineai defeenfu fallo, non excrefcit 
fídmagnitudmem tempern uniiis Quarta. Ergo re¬ 
verfttí ad line am ftmmam,ex Reft it fittone l,fació 
1 y feti 60, tunc & differentia fit 5J. 8 .6? ; itaque 
ßcundc tngrejjuper Tifßit. 2 O,invenía differ en tium 
J): I .42 ^42 , quét addita priori ,facit differ en¬ 
ti am D.ú .50.49 , ceqttalemfere tempori unitii 
Quarta. Quare correlilo fit fùb trail ione umiu 
Quarta de tardiori : na(ctturtjf Pertodm minima 
79 Quartarumíyfnomalia.dr §0 Quartarum La¬ 
titudine, cujus tempus til 91. 4°: fed rinoma Il¬ 
eum jam deficit per 2 30'.17". Hufus igitur pe¬ 
riodi fona ertt, c¡ua habet 8o An: & 81. Lat. cujus 
tempus113. Hie adhuc fuperat Ammalienti* 
fer 2.37 .5 o'". Et cjtua hic cxifefßu & lût defe 
ter fe CPnaUantttr^f: dilla tria inter fe feorfim, h<cc 
dito ctiarK fe or fi m int er je. 
Ne/fa multiplie at ione m infinit am patitnr re. 
fidna differentia, (fum enim tempia (it trienni], in 
annií 1 8 o jam fit differentia 7'. 3 3",er in 1 40 o 
e.r.ntsfiiperat dtem, iAt m motu isfnomaltanon 
poffumiu intra hoc tempmperdere diem, m Latitu¬ 
dine ne hör am cjnidem : obteftantur entm obferva- 
tiones vet er um. Quare pergendum eil adPerio- 
dumexañiorem. Et quia*] -33 "1 contineturm 
2'.3 o". lj'"paulo minus c¡uám vicies, hafeetur 
"Kertta Perioditi per vigecuplatunem fecunda, (ir 
fldditionem uni tuprirha minor is, ut ilhiuexceffum 
viçecuplum, hujus defellus obhteret : ita Quartis 
3 18oe^ 3 220 accèdent 79 & 80, fiunt^ 32 <>9& 
3300. Temporacolliguñtur6 \ 14. io°,&c.exce- 
ditfy Anomalu um per 45 per Canonem vero lu- 
Ttbk'f.tot, hanornmredattaadanmsìdant6il. 
&çi: 
De Apocataßafi annorum Tropicomm 
fidsriorum feu de Anno magno 
cœlefli. 
t'ftXiypèç vero annorum Julianorum p 
Tropicorum&Sideriorum veflsgabis Methòdo ptum i8f. 
fuperiori. Invtiìiesautem 25411 Siderios,iqua- P"frtt.v%» 
les 25412 Tropicís. Julianorum verò& Tropi- 
corum eft fere duplo tardior^nec non & Julia¬ 
norum cum Síderíjs. Deniq; omnium trium in 
idem caput Reftitutio, immanem Summam an. v 
noram poftulat: quam relinquo calcu- 
latori qusrendam. 
IN
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.