Full text: Tabulæ Rudolphinæ, Quibus Astronomicæ Scientiæ, Temporum longinquitate collapsæ Restauratio continetur

D E D I C A T ì 6; 
opus idcne¡s;a:re & diâatu meo paratis : quibus i jfdem nunc etíam Tabu- 
Ixippje d.efcriptae,cum cultoribusartis communicantur. 
Ignofcunt facilè Quercus hederis, Vlmi proceras, viribus imbecilli- 
bus j fi iilas illarum ad altitudinem, admetiuntur fuam: non major ne-, 
«|ue gratior,ne Déo quidem,venitcultus,quàm ab homine, fortunas fuas 
omnes ad ipfum referente. Atque ego quoque, comparationem hanc au* 
dauern femelingrefsus,eâ conílantia pergo, quam maximae venerationis 
opinio firmat. Paccm fcilicetpublicam tune deítinabas,opinor, populis 
fub tuo futuris imperio,-fed pacem,judicio Tuo, quem rerum arbitrum 
conftituit Deus,conformem;pacem,incommodis,qu2E repellenda ceníe- 
bas, carentem : pacem hujufmodijtotum jam decennium, dirá ítudiorum 
contentione, defe&ionibufq, &bellis iríteflrnislu¿luofiíTimis exercitus, 
obtinerenondum potuiili.Et mihi quoq;,ex ilio temporecontinenter ad 
finem operis Tabularum afpiranti, fubinde alius ex alio naevus dere¿lus 
efl,eluendufque aut exfcindendus fuit , & cicatrîxobducenda; viciííim 
aliud ex alio calculi folennis compendium , aliud exalioinventumpul- 
chruminciditjquodnifiopere totoad incudem revocato & transforma-» 
tOjConfociari cum eo, com m rttive aut excoli non potuit. Da veniam,C£- 
g a f,fortunas tuas, da condition! íludiorumiílorum; quasìpacisornamen- 
ta cum fint, paccm in imperio tuo ex'pe&aruntha&enus. Necaliâfiduciâ> 
ne nunc quidem,in publicum exeunt, quam vis S* C* imperijs ex¬ 
cita: quàm quòd omenpacis jam jamq; conficiendas, fefegerere atqypro- 
ferre confidunt. Quam perfuafionem etfi nec rebus nec caufis firmare 
qiaeunt;quineandem harum ignorationem,qua íenebantur haólenus* 
etiamnum fatentur lubentia : tarnen & amant earn perfuafionem infe 
ipfis>Mti! VT*iludió, patrisq;miferatione fafcinata, & ut vero confenta- 
neam,velex hujus ipfius comparationis inilitutae progreflu commonefa- 
&a,fufpe¿tant> . 1 
Etenim imperfe&iones aliqúas, depréhenfasin ipío motuum ccele^- 
ilium fubjeélo, necarte ulla humana praeilabiles fuperabilesve(prasfèrtim 
ante faseulorum venturorum experientiam fufficientemj) & continent 
illas Tabulas,&: fatentur publice: Veílra vero Majellas,quid conditionire* 
rum mortalium condonare, quas obliqua & interfepta preterire, ut com¬ 
pendio veniatur ad pacem,quantum feveritatis auguílo fuo muneri fiiffi* 
cere j quid deniq; fucceiiòribus corrigendum relinquere cogiten ipfas, de- 
fideriopacistabefcentesjinquaunaufusfui ketis effìoreicat incrementis* 
expeólant follici tiffimas. 
D e us, penes quenVefì Principum populorumq; fumma poteflas, 
per quem Reges imperant,belli duces vincunt;DEus,qui feit inílrumentis 
uti fuis, quandoq; etiam ignaris confiltorum fui motoris» eil ubi & aliud 
agentibus;qui,extirpatis malis moribus,modum rebus,& finem calami- 
tatibus foletimponere; D t u s inquam ifle Deorum^S36 Cx M" Vs Vitam, 
Valetudinem,Imperium,proroget, tueatur, profperet:EjuíHem Filio Re¬ 
gi,Liberisq; caetensadfumanatis, Vitaeque&Imperij conforti Auguflaî, 
totiq; adeò Domu i Aulìriacae, fœlicitatem omnimodam, quâ mea meo- 
rumq; continetur incolumitas, placatus& propitiuslargiaturjquem, ut 
idfaxit, ratumqsvelit,humilinuprece veneior* 
Severo
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.