Full text: Tabulæ Rudolphinæ, Quibus Astronomicæ Scientiæ, Temporum longinquitate collapsæ Restauratio continetur

7i TABVLARV M XJJ D O L-» 
ínter extrema» nuHam habentcs rationem lati- maxima fecunda, ufqueadprimam) tunc cùtu • 
tudinis Planetarum ; fitque Tabella accommo- Sol eft ante metam, emeriit jam fidus vefperi, 
data ad unum fo lum Clima,& ad ipia Signorum quod priùs latueiat, aut jam conditum eft m», 
initia (_ quod non diftìtetur R e i n h (ft V u s, nè, quod priùs apparuerat : fin aUtem Sol ultra 
'eÓQucuberioi'es brevi Tabulas íe edicurum fu- metam éft, íidus larens adhuc, emergetdemùm 
it polircitus ) Tabulam illam ipfe mihi non «n- vcíperi, aut appareils àdhuc mané, condetur fe- 
fìiiexpiiniendam,nec in ptures Tabulas mdlri. quentibus diebus ; proferet nimirum metas 
Vàri natii plicandam. Namcuiid bono facerem? Cùm fuas in confequentia ,ut ex Solem deruum allô- 
*ahJ&. lix rr.eta: Pcoiemaica: non poifinteilè peroni- quantur. 
niaClimataesdem? Quo chim aldor eft Po- 
lus, hoc major ne Amplitelo ortiva, hoclon- 
giùsabiriVicetnfecundùmHorizontemdiftant 
Sol& Planeta emergens vel diíparens: At quo p y y 
longiùs ad latus íecedit i'laneta à loco'Hori- ; A P u T 
zonris, claritateSolií illuftrato; hoc fàciliùsin 
conipe&umvenie fuop'tèlurnine. Quae eadem fj) 6 Lvy^A SEORSIMï 
obititîo & in fixis ftellis diveríarum Declina- s 4 „ n 
rio'iunijvaici,etiamiUbeo<kmCI,maté. ir PRIMO DE Ano- 
ínprimisfin Inferioribus» Venere & Mer- T/títllA S O LUT A. 
curio, longe minor Solis profunditas requiri- 
ritur, r.t ii velperi occul'tentur autmanèappa- JgüS5^7TjIxi fiiprà, Lunam reipeftiieorum 
reant: quia tun etenent partes Orbiumpropio- j^|à^locoruin Eccentrici fui, quos illa 
res Terrar, apparentque majores, quàm fi mané K^j^foletobtinereinCopulis, hoc eft» 
occu!tentur, vefpericiìn.ergant. AdeóqueVe- Conjunflionibus & Oppoiitio- 
nuscrebiòemicat edam mterdiu, quando Sol nibus cum Sole, prorfus clicfimi- 
nonin profund h m Hodzontis demerlus, fed lem Planctis ca-teris. Idutpattatevidentiuii, de 
iuprâ. eum elevaras eft. ut tota reliqua dottrina de motibus Luna: cla- 
His tarnen diífimulatis Obje¿tionibus,& riùs expliceriir : monendus eft initio Calcula» 
iuppofità Ptolenwei traditione pro verá , jam tór>diiòrumquidem renerum Anomalías de- 
Tabulas has omillâs, penlb ego uíu Tabula prehendiinLuna, non fecùsac in quinqué pia¬ 
rci f. y Arigali Orientis, cujus ufiis in prxlènti price- netis: non íifdemtamennominibus illas ab in- ^ 
&J*1?• pt° neceilàrius eft. Primo per locum Longi- vicem diftingui, quibus in ceteris. Caula liare 
tudinis ScLatitudihis Stellas vei Pianetae, quae- eft, quia m quinqué quidemplanetis, Anoiria- 
Pr^ck-repanótumEclíptico: coòriens. Aut fi de tar- liaprimafqlareveráincftinoribuscujusqueper 
PTiiM ni. diofm-noccultatione, autvelociorumemerfio- Ecceritricum ; fecundaiis penitùs extriníecus 
i, _ ne qiu'ñrur, per oppofitam lòngitudinem & advenit : feu mcrum ea vifus fitaccidens, lectin- ^ 
^r/'*47, oppofitam laritúdmemVqúaere pun&um eoo- dùm Cope r n 1 c u m , five torus Eccentrici»» vìT.mìVf 
riens, cujus opportuni puridtum erit Stella? co- alieno Solls motu, forte inter omnes quinqué dXmlr»*. 
occidens. Deinde deprome ex Tabulis cujus- communi, firafuocmoVeatur,feciir«dum Ty - tus Luna. & 
que fid cris, profundi tatem Solis, congruentem chonem; inLunaveròutrumq; genus Ano- c**er»rum. 
apparitioni vel occultàtioni cujusque Planeta: maliarum reverá indi ipfis Luna: motib9; utes 
ïtrfrtc.iî. pe¡- quam"Computa âtcum Eclipticx inter So- nonfubjccìo. fed wntùmcaUiis diftinguanrur. 
lem &Hori/.ontem; ihuncarcum adde pundlo Igitutin Übris ha&enus edieis, praítnimin E 
Eclipticx,quodcooríturfìdeti, pro indagandá pitóme Aftronomixcoñfulcum mihivifumeft, LilriVT. 
appàricione ejus,vel occultatîone matutina ; îu- nomina his Anomaliis a relatione ad Soiem de- P*rt^4*1. 
fer panilo eòoccidentiprooccultationevelap- ducere: ut qux in aliis Planens eft Anomalia 77S,e*rn 
paririone ejus Vefpertinâ : conftituta ficerit me- moras Eccentrici ; ea in Luna , dicatur Anoma- 
taSoli, quamfi is tuncobdne.it; fidusapparere lia S olutà, intelligeàSolisre/pectu; reliqua 
vel incipit ve! définit. Sin autem Sol ut extra Anomalia, cum vEquationibus ejus , Me». 
has metas : ut difeernatur, pratceireritnè condì- s t r u , id eft, alligataf ad Solem, qui rnenlem 
tio,anfecurarafit; recurrendum eft ad diurnos efficit, hoc eft, Luna; piiaiès, illuminacionee- 
Solis&planets. Nam fi major fueric diurnus jus. Pruteniae appellant illam Periodicam, 
Solis in confequentia ( ut in comparatiúñe, Fi- hanc Synodicam, Hxc in genere dièta funto i 
xarum,qux diurno careùt,& Plarìetarum Supe- deinceps de fiiigalis agam. 
riorum lemper, Infenoiumverc>,abeorum E- 
longatione maxima prima, per totum temp us J) Ji ANOMALIA S 0- 
retrogradationis,u(q;adfecundam) tuncvalee 
lise regula: Cum Soleftantc metam emerfio- LUTA. 
nis, reì occultationis : Emerfio latentis matuti¬ 
na,vel occultanoàppa'réntis vefpertiná,demu¡tl ì N unoquolibetSchematum od© (èquentii, , 
Ìèquerur; cùmpoft metam; jam emerfit ftella J. T fit centrum Terrz,C Centrum Eccentrici - *' 
manè,qïiâB latuerar; aiitjam condita eft vefped Lunse,TClinea Apfidum, qùiproduéta lecer 
fii'o radios Solis, qua: priùs vefperi confpicieba. Eccentricum irt Aiàpogaro. & P,perigaro. Hiuc ni " 
tut ante occafum. Sin autem Planets motus ad ángulos réétos per C cenrru duda fit DC G, 
«Hitrniis fuerit major Solari (quod fit in Luna utD. G lint longitudines mediar;lineares,i.e. ex 
lèmpcr, in Venere & Mercurio ab elongauoné iiiioir.atc Arabico,punita,circa que Luna àTer- 
ïx cen-
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.