Full text: Orbis Literatvs Academicvs Germanico-Evropaevs

Or\ acabfmia TVBINGENSIS fi EBERHARDINA , in Dvcatv - \> / ürtender¿i 
Ab EOERHARDO t . BarbaYo , Comité & Dvct pRImo 'württtib . fvndata , 
Anno Cluifli MCCCCLXXVII . d . z . Fcbruatii * inaugurata d . 9 . Odobr . 
Sixtvs IV . Pontifex Ma * . ^^== : ===^^ Lvdovícvs Dux Wiirtetib . 
Priuilcgiisquibusdam Acadcmiam An , 1 f77 . natalem hujus Vníuerh * 
hanc condccorauit , d . ij . Nuu . con - tatis»fplcndida Principum , Comituttì 
fentienrc & Prac^cnl'a condecoraros 
Friderico III . Imper . Rom . / / / & & telebrault» & fundamenta Collegi ! 
" Qoi Annodenique 1484 . Faculta - Kfti in juie proficcndi áddidit . 
Nota - 
Redotes feme - lires > ditbus SS , Pliilippi Jacobi d , omnium 
illuftri * An . If8 ? . lapide angulati polito , primus jecit , cenfusque Acade * micos eidem legauit vberrimo« ; 
BILIA . 
5attdorum d . 1 . Nouerrb , à Profellotibus per irujora absque Facultatum ordine cligúhtup . 
Coipus Academicum criminali quoque Jutis - didioneSacrario proprio gaudet » ProfeiTo - res irem defignac & : vecat . 
Collegium L' . idouicianum , fub aufpicìoSu - 
S . Georgii die PraefeduS Vrbis & duo Scabini jutant , Priuilc - gia Vniuerlìtatis á Ciuibus fände obferuatum iri¿ 
ScriptOriìs . 
Academiae Tubingcnfis ftatuta renouata . 
Seifridi à Greifen Oratio de Laudibus illuilrîs Collegii noui . Jo . Theodor . Snepffii Oratio in celebratiotlem Acad . Tubing , Ada Jubilaei Acad . Tubing , celebrati . 
Professore s . 
Praefentis aeui quaere in Catâl . fubj . Vniuerfali . 
premi Aulac Prae - fedi & duobus Ailcllbribus » ju - 
tisdidionem fe - . . 
paratim exercer . Conuidores ducenti vel plures . Fundatorum Serenill . fumtibus in culiari hofpitio , gratis fiiftcntantur , & cuU que fubditorum Ducatus concelTum eft . n - lios > fi quos ad Thcologica ftudia capaces habet , Principis furotu lisdem confettare * 
Academia VIENNENSiS in Avstria , A F RIDE RIC O II . Svevo» ROMAN . IMPERATORE , Senatvi Civitatis prìmVm concessa & PriyIleciis mvniia , 
Anno Chrifli MCC X X X V1 ! • 
ALBERTVS Ih Dux Aulir» poft multas re¿ rum viciflìtudines cam demum inilruxit Au . 15 6 r . 
RVDOLPHVS IV Dux Auftr . eandem mc - liorauit t Si in acdesTcniplariorUm collocauit« Gujus ftatcr 
ÀLBHKTVS ] II . Dux Auftr . Vltcrioiibus inimuniutibus eam auäiorem reddidit , ca - tumque confirmatiohein Ab VRBAK'O V . Poot . Max . A11 . i j6$ . Aueoione d . ij . Calend . Juli i irnpc * tr * uit , & ab codcm A . i $84 d . 20 . Fcbt . Douurh ma cum facultare lcgcùdac Thcologia« ©btintiit . 
Noïa - Redor annuuí ti Profeflòribus eligen . dus , áltcrum abArchi - duce vel ejus Vicario in adibus publias obtinet locum , & Jü - íi íT . 
risdidionem amp 
ÒTTOCARVS Rex Bohemiae Priuileghi Vniucrficacis coofirmauic . 
CAROLVS IV . Impcr . Rora . Si Rex Bohcm . candem ampliauit . 
FRIDERICVS IV . Imp . Rom . Collegium Poe - ticum cum Facúltate crcandi Poiccas laureatos Academiae ( uperaddidic . 
FfcRDINANDVS lUfnper Rom . 
Vniuerûtati uouum conciliauít fplcadorem ¡ Patribus Societ . jeíu Án , lóaa . ftcdcsacadcmi' cas dono dedic . ac Profcílio - ñ«raTheologicam 6i Philofo - phicam catcnus conceílit , yc Dominicanis Si Francifcanis / publice profiteudi 3c tül^u - l fcaadi Cathedra üc apczia . 
ftlLtA . in membra Académica cx - ercet . JuriiconfuL & Medici fìngulis femeílribus pecu - Harcm defignánt Redo - rem , Clli Sc Acadctîiici âca - tholici üomiíla , albo in fttibenda» profitentur . 
Quoad conceítíonem Priuilegiotiira Academia háec Germiniac ántú qu¡ÍÍima¿ quoad inílitutionem autem , vti Alburn Chrottolog . prodit , tertia teníeQdaeft . 
Binae Turcarum oppugnationes Propugnáculofum VindebönCnfiünl , äniam pracbucrc Pallidis alumais , An , liij . Mariis extrema experiri , & gloria virtutis bellicae quoque inclarefCerC . 
, ScriptorEs , 
Lazius de rebus Vienncofibui . tf4ó , Ederüs ¡u CatalogoReílorutrt ab An . tí tf . ád An . U^ . ctíólíjiuá . Auâtrio uftjuè ad A . li Lambecius iu Canam . de Auguítg Bibliotb , Cacfar * Vindeboneafi . AüOajinus de Statu partici^aM lU^iviali Fcilxaaadi U . 
P r opessores Praefentis acwi ia Catai . fubj . Yoiu . eonâ^nat»« vid« .
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.