Full text: Orbis Literatvs Academicvs Germanico-Evropaevs

Academia h . itv ? J nornjam Pragcnfîs in - / fZjjÖ { $ rum üeuit ; ab An . i£f f . autem noi nifi Pro - 
ílruda , in IV . Nitiones , Mifnicorum fc . Ijl^U Aflores ordinarii ad hoc officium elcdi funt . 
Saxonum , ßauarorum & Polonoruin , di - j [ Ö wÁ [ Cancellarli munus Epifcopo Martisburgenii 
ftindaelt , Redorcsquefemeftresdie ij . A - antiquitusmandatumeil . In Edidis Acade - pril . & d . i6 , Ociobr . ( diebus SS . Georgii & : W * ? j / m'c * s Magiftri Dodoribus anteponunrur . ob 
Galli , ) fecundum ordines Narionum crean - / J Facultatis Philofophicae in cundcndaAca - 
tur . Redorisfafces gercreolim & Magifttis demia merita fingularia . D dores & Magi - 
atque Dodoribus ÄJoftnt ( i , e . ibidem pro - ftti antiquiores in corpore Acadcmicotura 
motisac reccptis ) quibuscunque vi ftatuto - praecedunt Profeiloies juniores . 
Regimen Vniue : litaiis penes Redorem ¿JcConftlia quinqué eft , quorum i ) Rettoris ( ubiquc Praefidtt ) & 4 . s4Jfefio - rum Nationalium Jurisdidionem ordinariam adminillrat - , i ) Rettoris & Nat toman integraram , C fupremum , caufas A - cademiae totius agit ; ? ) ReBoris Profejforum caufas 4 . Facultatum difquirit ; 4 ) Rettoris ££ Dtccmuirorum rei Oeco - nomicae curam gerit ; f ) Rettoris & Decanornm Praeturae & Judicii prouincialis atque criminalis folicirudinem haber . Caeterum ¿choc fingulare hie occurrit , quod Collegium alicujusFacultatiscoram Redore & Vniuerf . conuentum forum declinare & ad Confiftorium Drefdenfe fupremum prouocare pollir . 
Collegia , ufibus Academicis dicata , fequentia funt : 1 ) Coll . Principum majus , quo in Auditorium Philofophicum & Mcdicum ; 3 , ) Coll . Princ . minus f . rubrum ; j ) Coll . B . Mariae Virg . 4 ) Coll . PauIinum , quod & Templum Acad , ¡tcm - que Auditorium Thcologicum duplex , Conuidorium & Bibliothecam Acad , compleditur . f ) Coll . Petrinum , rium Juridicum contirtens ; quorum unumquodque peculiaribus gaudet immunitatibus & reditibus . 
Fata quoque admodum dura fuftinuit haec Academia J cum interni« & : exteris motibus Religioni * & Reformatroniscau " fa circa An , if j8 . vehementer agitaretur ; An . 1 f47 . ciuitasoblidionecingeretur ; An . léji . à Caciatcisör An . i6$t . à Suecis expugnaretur ; An . 1680 . lues peftifera ibid« . m graíTaretur ; quae mala & Mufis exitiofa fu - re . 
Jubilaeumprimum An , If09 . fub DuceGeorgiodiuitc , yif«»^« / » An . 1Ó09 . fub Chriftiano II . Eledore ; & tertiumCab Friderico Augufto Rege Poloniac & Eled , Sax . ritibus folemnibus & plaudentibui Mufarum choris celcbratum eft . 
SciUPTORES . 
LangiiChronicon Citizeufe ; Schneiden & HcidcnrichiiChronicon Lipíicníe ; Joh , Frid . FranciPanegyricus Saecul . dc Origine , lacre * mentis & For tuna Academiae Lipf . Nachricht ron dcrStadt Leipzig und Vniueríitxt dafelbftj Annalos Acad . Lipf . 
Professores 
Pxaeteritorum Saeculorum in Tabula ProfeiTorum Lipf . de An . 166 x . & Jer . Webers Euangelifchem Leipzig , ic . injoach . 
Jo , Madcxi Centuria Iníign , Scriptorum & c . Praclentis , in Catal , Vniuerf . fubjun & o refer un cur . Q 
Acade 
A FRIDERICO I . Bellicoso 
( postea 
Et Anno Chtiítt MCCCCIX , 
Fundationis anfani diflîdia in Academia Prageníi inter Germa * nos ¿¿Bohemosoita , - cum Johanne HofFmanno i tumReílorc . Icd pofl iefigoatum Rcdorarum ) Sileíio Ducc . priorum ciicitcr viginti mil - lia emigrarmi , ex iisque duo millia Lipfíam íeconfcrriut , Sere - nilllFundatori pracbucre , qui con - fcncicncc fratre Guilidmo diuite , & cooperante Viuccmio Gruncro , 
Theolog . Prof . obrentis 
A RVPLRrO Imp . Rom . Pri - uilegiis Academicis d , 9 Sept . Se - dem fixam Mulls cxulaiitibus dem coníhtuit , caniqué Bulla 
ALE . XANDAI V . P . M . d 18 . 
DttciJibi . ditfli anni confirmaram , 
mia LIPSl ENS IS IN MiSNIAi 
, LANDGRAVIO THVRINGIAE & MARCHIONE MISNIAE , primo Saxon . Electore , ) fvndata , 
Feria x . poft I . Dotnin . Aducntus , d . z . Deccmbr . introduca inaugurata 
pcrfceit , & omni apparatu in - ftruxit . 
JOHANNES XXIII . P . M . ad promouendum hoc ( tudium Vni - uerfalc^enfus ccclcfiallicos eidem adfignauilT : fcrtur . 
MAVRITIVS Eleft . Sax An . / Î4Ç . nouis priuilegiis Screditibus id auxit , k à 
CAROLO v . Rom . Imp An , 1547 . confirmationcm illorum impctrauit . 
S iccelfores N'J'ritores hujns A» cademiae fequentibus temporibus eaniein ampliare , ditare & illuftri - orern reddere , liberalitate qua / t ccicirunr .
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.