Full text: Orbis Literatvs Academicvs Germanico-Evropaevs

t^ - w Acapimia HEIDELBERG EN S IS tn Paiativatv inferiori 
i { J A RVPER . TO I . Rvfo ELECTOR E PALATINO fvndata , 
Anno Chrifli MCCCXLVL iwtrodvcta An . MCCCLXXXVI . d . ig . Oflob . 
Tantaemolis erat , Teutonum conde - fundamina fuperftruxit , & te gentem , camque Uteris imbuere» dium hoc ad fummuin ruezit» cumquadraginraà coeptoannicir» Ñeque minus nettarea haec Scicntia - cumagerentur , donee Scicntiarum [ JnrjmiLJ rum °fficina confirmation« & li - Magillii & lrûiones publicaeintro - jjjJJ IffijVVv beralitateSummorum Pontificura duccrtnrur & Artium cupidi in hac / mW nTm §\S>\ Ben edict i XII . circa An . ij4i . Vniuerfitare conuocarentur . / S [ 1 jlsjsf Vrbani VI . An . i$8¿ . Indcfcflus Fundator non modo d< fffp 1 Bohifacii IX . An . Xj ? f * inftituendoftudiofolidtusfuit , íec fcS ESli 1 liïIrTl Pavli III . & 
¿c larga manu . alimenta ptouidit 1^1 BJJ^ 22ÌJF " TïjfcS & Yp 'I Hiy I J v l 11 III . intra Annos if44 * 
Succeuor \^\^^Lu3 & 1 f f 5 " « per adfignatos reditu« 
Rvpertvs ÊleÛ , ¿jus veftigiis tenax \S\f pÄffl 4iPlri 81® \ ) fe ? ì Ecclefiafticos ex interceflione 
inftitit , fundum Academicumam - W & JI flm® Kf ? / Fr , der'ci II . Eleâoris P¿U 
pliauit , aedibusque commodis or - Olj . 8' fffiJi IiMttfi . W / immo & per legata priuatorum 
nauit , Cujus filius Na HIKU Mji^slSSgl lia ill' quorundam attium cultorura , 
Rvpertvs III . Elcft« & Rex Roman . magna cepit incrementa . 
Sigili . Facftlt . Philofiph . Omnium fane perpefla eft duriflima quaeque haec Academia . Sigili , Facult . PhiUfopk ex parte Reformator um , Ludouici Barbari tempore diflìdiis inter ciues Académicos & auli - ex ptrte CathoUcor , 
cos agitata ; Philipporegnante diflìdiis de immaculata conceptione B . Mariae Virg . afflila ; An . 1487 . motibus oppidanorum ob priuile - gia Academicorum turbata fuit . Ingruentc bello tricennali , fuperatis ab exercituBauaHco An . lia 1 . mocnibus , Academia diífoluta , lauda - tiflima Bibliotheca Romam translata , & exaâo luftro & fuffe & is ProíeíToribus Catholicis de nouo inítruch . quibus Ao . t6 jo . à Sue - corumcopiis expulfis , Mufa haec antiqua dubio rerum ftatu fufpcn - x - xottcatih^aw fa , pace denique reftituta $ à Carolo Lvdovico Elettore folemni cere - ' x monia An . 16 f j . fundiros reftaurata cft . Filius fucceíTot Carol vs Elett . prole carens Succeflori Philippo Gvilielmo transazione An . l68f . fatta integritatcmftudiicommendauir»eò tarnen limitatane , vt Theologorum ordo folis Reformatis , reti - quorum profeflurae & Proteftantibus Se Catholicis alternis vicibus concederentur . Sicque fub noui regiminis tufpicio Academia pacata An . l¿ & ¿ . tertiuma fundatione Tubilaeum praeeunte Principe haereditario Ftiderico Guilielmo , Redore Magnificentiilìmo , laete celebratumelt Septennio exinde peratto aduerfae fortunae atroci - tare rurfusejulabant Mufae Heidelbergenfes > cum Collegia fuá perantiqua , Contubetnium , Dornum Dionyfia - nam , Collegium Principi» & Sapientiaevnacumpomoeriis & aedificiis ciuitatis vniueríae , Í Gallis «xpugnatac & incenfae , flammis corripi & docentes cum difeentibus exulare viderenr . Pace denique An . H97 . conciliata» * ohannes Gvilielmvs Elett . Pai , vetuftam hancMufarum Sedem fecunda vice in integrum rettimi curauit« ac 'rofeilores Thcologiae Catholicae Religionis adjunxit . hincgemina hujus locihodic florent ftudia . 
ScRIPTORES . 
Carol . Ludou . Tolneri Hiftoria Palatina * 
Jo . Henr . Hottingeri Oratio faeculaxis de Collegio Sapientis & Notae de Acad . Hcidelb . Origine» Progreilu , 
Priuilegiis & c . . 
Georg . Shonii Orario Hiftorica de Fundatione & Conferuatione Academiae Heidelberg , 
Profsssores 
Temporis practexiti in Parnaflb Heidelbergenfi ; praefentis , in Cata ! , Vniu . defignati fune . 
l 
Sigili , Tàttili . 7beelog . gXpMTti Reformatorum . 
Nota - Academia Hace , quinqué Gcrminiae an - tiquidìmarum prima , ex prae - ictipto funda - toris ad nor - marnPatiiìcnfis inftruéU , ejus - que filia didb» Cancellarii munus Prae - pofito Cathe - 
drali Worma - tienfi deman - datum cft , qui Vicarium leu Pro - Cancella - rium è Profef - foribus Facul - " tatis Juridicae , 
Sigili . Fuculr . Theoltg . tx parti Cathohcorum . 
Sigillum yniutrßtatis ordinarmi» . 
BILIA . 
Medicae & Philolophicae denominat . Promotot atta - men in tate Theologl ca poteftatem crcandi non à Cancellarlo fed à Decano tempoiarioOr - dinis Theolo - gici requirit . juiisdiäionis tani ti uilis quam crimina - lis exercitium in Academi - cosVniueifita - ti antiquitus conccíTum cft .
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.