Full text: Orbis Literatvs Academicvs Germanico-Evropaevs

Q aCaDeMIa GOTTINGENSIS In prInCIpatV hanoVerano , 
georgIa aVgVsta , 
InstItVta et InItIata . t 
Almi hace Vniucrfitas , hoc tempore omnium nouiflîma , Summi Numinis Aufpici , A Serenissimo et potentissimo Principe et Domino , Domino GEORGIO AVGVSTO , 
Magnac Britanniac , Franciac & Hibcrniac Rege , 
Duce Biunovic . & Lüneburg . S . R . I . Archithcfaurario & Elcftorc fundata : 
Palladium nouae Coloniae Aiufarum in Caflro Coettingenfi , , 
Quae noua exfiirgens Pieridura Plantatio pracclaris & íígnificanti - bus Norainibus infignita , duobusab - hinc annis in conuocandis cujusque Facultaris ac Scienriae Doâoribus Sc Auditoribas , itcmqac procurandis o - mnis generis vitae commodis neceíía - riis , immo & le & ionibus publicis Sc priuatis in omni Scibili , hueusque & ctiamnum occupata , ex mandato Regio diem fuum inauguralemd . I7 . Menfis Septembris anni currcntis 17rite celebrandura , vbique loco - rum ParnaiÏÏ Teutonici notum fecit , 
Mufarumque Patronos Sc Alumno» quoscunque ad hace fuá Solemni» piecibus humaniflimis inuitauit . 
Diplomata Fundationis Se Confir - mationis , nec nonSceptra & quacuis alia Iníignia , Priuilcgia Académica at - que Sigilla , die natali publicanda Sc producenda , per defcripiionem Solcm - nium de Adtu inaugurali hujus Vni - uerfitatis , aliorumque hue periinen - tium , pofthac , quod fperamus , inno - tefeent , deque ftatu ejus cum externo tum interno ac circumfpedla omnium difpofitione proxirae plura tradent , 
Cod biefs the King George , and his Houfe live for ever , 
Professores 
Eo conuocatl Se Ieâtones aperientes , Tuo loco confignatos vides in Catalogo Subjunfto Vniuerfali , 
Academia GRAECENSIS in Stiria , 
A CAROLO Archiducc Auftriaco , Fcrdinandi L lmpcr . Rom . Filio , ôcFerdinandi II . Pâtre 
Anno Chriili MDLXXXVI fvndata . 
Qui ex Pontificis Max , Rom , Gregorii XIII . 
Concefllone , Collegium Presbyterorum Socieratis Jcfu fuis fumtibus in Oppido Grae - ccnfi primitus inftruxitj quod Sixtvs V , Pont . M . 
Ad ejus preces Priuilegiis Studii Vniuerfa - Iis , vi Bullae A . xf8f * Cal . Jan . datae . orna^ Uic , & patribus S . I . regendum tradidit . Quibus obtentis ) Serenili . Fundator Academiam hanc folemni ritu d . 14 , Apri - 
lis An . If26 . introduxit , certior fa & usde Confirmatione Caefarea , à 
Rvdolpho II . Imper . Rom . impertirá , Sc Pragaed . z ? . Aprilis diiäi Anni íignata , ao portea publicata . Porro etiam Ferdinandvs II . Imp , Rom . 
Earn multis partibus au & ioiem reddidit j íieuti & SucceiTores maximis benefieiis ac immunitatibus , quibus & Vicnnenfis & omnes per Vniuerfam Europam gaudent , eandem decorar unt . 
NotAbilia ? 
Conftat haec Vniuerfitas Facultatibus tribus , Theologica , Philofephica & Artium ; quarum Sigilla eandem cum Sigillo Académico forraam repraefentant , Sc non nifi magnitudine , caque par um differunr . 
Re & or Vniuerfítatis idem , qui Collegio Societatis Jefu praeeft , Se à Praepolìto Generali ejusdem Ordinis , que fpeciali inauguration is Solemnitate , exaßis quibusdam annis , iTouus conftituitur . 
Judex Academicus , do & rina & dignitatibus eminens , ex juris Do & oribus à Remore feleftus , in grauioribus Academicorum caufis Jus dicit , Se quatuor Aíleííores J , V . DD , Socios habet , qui una cum Magnifico a<âus fo - lemnes Vniuerfitaris comitantur . A<äus ejusmodl folemnes in annua fludiorum inftauradone , feria próxima port Feil . Caroli Borom . it . Fefto S . Catharinae Sc Concept , immac . B . Mariae Virg . die autem arbitrario annuo ciones Baccalaureorum , Magiftrorum Sc Do & orum praefente Illuftr . Senatu Regiminis interioris Auftriae , celcbran - tur . Exadoquouis biennio ab Academicis in Theatro arapliifimo Drama producitur , ¿¿benemeriti Studiofi Cac - íarca liberalitate praemiis 'donantur . 
Album Academicum , cui Archiduces , Principes , Comités , Barones & Nobile« quam plurimi inferri , prac aliis cmincc , Sc magno numero Studioforum ibi confluentium refertum eil , 
Scriptores , 
Jacobi Pontani Attica Bellaria . Panegyricus Patrum Societatis Jefu . Zeileri Topographia Ducatus Stiriac . 
Vniuerfitatis Graecenfis Luftrum primum L . Bar . à Gloyach dclatura , 
Professores Hodiernos vide fis in Citai . Subjun & o Vniuerfali»
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.