Full text: De Biblie mit vlitigher achtinghe: recht || na deme latine in dudesck auerghesettet || Mit vorluchtinghe vnde glose: des hoch-||ghelerden Postillatoers Nicolai de lyra || Unde anderer velen hillighen doctoren ||

paulus 
vpglxstan . feat be berscoppe oner te leueitfetgbc vnde doten . Quer du trat ozdeljfu dute bzofcer . cfte trozum »ne vozfmajfu feinen bzoder . trete alle werte tri ff ante voz teme ricbccffole ejates . trete bat ui gbefereuen J E leue spreckt tc bcre . trcnte alle tne trert my gbebognet vn ene ictreltfe tunglx trert bekennen« gate . Narit - me tetrelicf vä vns trert rede gbeuetc voz sick fnluen gate . Damme fcole try nteftt ettenantcrc oztcle Quer dat oztclnner . dat gy mebt enleggbet tc»ne bzoter la ster edder fcbantc»stc bogbeste de vnterffen torichten 
J jfl ? treet vn trutre 
vn de vnterste 
c poghe 
bogbest 
dein Ixrcn ibefu . dat neen dmk ie vnreyite dozch em»si trete alle dtrtf beft be gud gbefchapenFdä alleue denur tc dar meent icbtefirat vnreyne^ be mal : et fit dar vä eite fämtttKftettffeem ts dat rnrnne . trete efte din b : ot> trerfe bed : ottet»f t de loite ? vme dat 
nycßt tta tcr leue . nieffc trtlle «te vozlcftmfl togbet 
eme ene ozsafe tovalledeF mit teme etede noch befeB vmc ten cnstno gbestouten is_0arüme vnse gbiiefe 
- - - - - - - trete d«i 
tefee fezouc 
Wie 
gafees tsnichtfeat 
oiter 
c§eit . vntc tc vzctc . vn tc vzonde in deme bilgbengbej ste . trete tc ertsfus denet t dessen , . de bebaglxt gade . nl 
10 glxac$tct den luven . Öarttme fcole»tavolgbc» * den dingben . de dar ( int tco vzedes . vn betraten \>»it» cenander tc dincF . de dar ( int to tcr beteringbe . Hiebt trylle vozsfozcn dat trert gades * ften Ionen tes . tctc is franef in deme loue / / vmmc dat etent . Vozwar alle dink sin reync»i'alle fpyfeJOucr bofe is dat teme mytt fc^eti . tc dar etb dozch vc vozbontngbe efte vozerglxri Zbe . Gnd is dat nicf ) t toetende dat vlesey . noch d : intc den wyn . noch in deme din b : oder belestigbet trert . ef tc gbeergbert trerfe» ? trete al^o dn dinc bzoter jTist ete > ergberstu dy an eme . rn ( piectst . beoucrtrcfee d . ttb odfedder kranckwerd»sm teme Ionen , trete alzo du fast feine onerflen eten . dene ( o ttrtuelfru efte de lone ofc trar fv m deme je eten . vn reo dy vozbaten bebbe / / 8c Ionen den dn befst by dy snlnen . de bebbe voz gade •< [ dat is di noecb to tcr jalicffcitf'toe ts falte#tc dar »tieft o : delt sick fnluen in deme dat be pzouet»ffeat is m dem dat be treet . feat id ente temelief is toetbende . nl doch «d let . rfhe tomidede erglxrmghc in frnc bzoder ? Q»ter tc dar vntf ? edct«f [ tc spy ( e efte fe eme niefft teme toete 
te . de ( Je is bat be ceb . trett roidomet . trete be yt> niebt feeyt rt dcme lonetMdat is rt finer confciencie . men te gben sine eonfciencteftrete allct dat dar nicht is rt de5 mc lonen . dat is ( imtc»fal^o een te louet een Faf rpto betten tc fnnde to ftn . deme »s dat snnde . 
Dgt xv cgpittl 
ucr wx de stärkere tco 
r , m w — 
fefen 
dc lofte der vedere . Quer de Ixyden ere ^od oi»er de barmebcrticbeit . alzo gbefereuenis . Danimeick wyl dy bere bekenne vnder de beide . rnfmgbe dtneme na men . Vn oner fp : ek be . gy beyden noutret tntr myt fmemevolke . Vn oner . alle beyde lauet den bere . rn al Ic rolk rnafet ene grot . Vn roitmer fp : eft yfaiav . bc 
werfe de troztel 
rtegro 
»IM 
cr»>ws na der minfcf^eit vt dem« 
flechte teflefr ndede fear trerfe r pstamch vä feeme feofec toregerenfee fee beyfecn . vn fee beyfee fcolen böpenigbe bebl>einem . öwergofe feer Wpenigefee moteroznul len intr mit aller r : oufee vn vlede in deme Ionen . dat gy oncrulodet in der böpenigbe . vnde in der traft des btlgbengbestes . ötter mute b : oderc tet bin tryfi ick ftil nen vä mw . dat gy oct vul fyt der l«ie . voznnllet mit aller tryßbeyr . alzo dat ander , ö uer bzofeere vtb etteme deele . alzo tredderno : ende in tntr in deckte 
atßy mogbe vozmanen an eens 
ik Sebbe tutr fonelifergbefcraic 
ntsse . rme de gnade de my 
isgbeg 
ilctbenfei 
benen vä gafee . feat 
icr fee feener ibefu btl lic# etrangelni gafees vnfeer feen beifec featfeatofferfeer beyfeen trerfee entftttgclyf . vngbo billigbet vnfeer feeme byIgbengbeste . öariime ick beb be fee ere i ibefu cnsto to gafee * 4fee macht fees ambac# tes top : efeekenfee ? trete icr feoi , ttcf ? t fpzefen yc^teftrat de feingb< de cnstns nyebt werket do : my . in den bo : > ( am der lieydene . i dem wozde v»i in de werken . in der kraft der tckene vn der Wunderwerke . >n der kraft des bylgbcngbeste5 . al ; o dat ick vomullet bebbe dat ewä gelni cnjtt vä bieri»falem . do ! c^ de vmegbank . bet tbo dem lande illirien Ouer alzo bebbe ik gbepzedefet dat 
etrangelni . nicht dar cristus is gbenoinet . dat ik mcfft bitwede vp ene vwmede gmnnwste . oner alzo gbefare neu i6»fm yfaia / de nicht vozfnndegbet is vä em . wer feen ene feen . vn fee fear nicht boicfeen vä eme . fee fcolen vä eme vozstan . vme feat wart " tokamenfee to iiitr . öuerm» voztan 
t^alfeennestgbe itan bebbe ick n 
ifeert neue stc 
fee in feessen rykcn . mc tef Ixbbe begberingbe tofamen ; 
fee to intr . »tu vo : mennygbeu vo : gbangben yaren . feoicfbegbnndetbo gbande ut byfpanten . ycf Ixbbe bape dat icfvozgbanfee uitr trerfee fynfee . vn vä uttr 
trerfee fear Ixn gbenozet . efte yck tutr tbo feeme ersten itr trerfee in wer b : ukefee vt ene feeele . IDaritme »k gba nti to biemfalem . tofeenenfee fee bilgbe . trete fee muco feomer vn fee acltayer»fi de vt den lande treren bekeret to deme louenjde ixbbe betraret todonde ene gbyfte vä ereme gbnde . tn de armen der bilgben . de dar fynt 
in bienifaffm . trete dat bebagbede en . vnde fe syntere fd ) ull>eneHfdat se en dat scoUn feonftrete efte de beide 
synt worden delaftie# erer 
. si> scolen aninte so i5 
bebagbe vns sttluc^en ieweltk vä atiertilofeicbeyt der benedicnalx cristi j£ ) arüme b : < t tr bebaglx sine negbeste in dat giitc to te iefbidde intr dozch vnsen neren tbefum cristnm . 
der betermgbe . trete ertstns Ul ? agbede nicht sik suluen »nett alzo gbesaeuen is . de voztry rittgbe tcr de dy dar voztrete . vyüen vp my . Tvete alle dmk te dar sint gbe fcreuen . tc sink gbejereuen to vnser lere , dat try dozch te dult . vit dozw de trost der sertft bebbe de böpen . we te god des vzedes vn des trostes . de gbette iuw dat sul »te tosmeckende vttder een anfeer na ilxsnm crtstit . feat gy eenfezechtich mtteneme munfee eren gofe . vn de va der vnfes beren ibtl cnsti . ©anlme entfattgbet vnder eenander . ock cristus eutfetuf tn de ere gafees . we te ick feggbe dat tbefns cristus sy gbewese»t een dener der besiudmgbe . vme de war Heu gades . tbo Uuestcde 
fe en ock denen in den lyfurctt dingben . dit vnle»»de . vnde bebbe totefotd e»t de vnte^Hfde ab miflmjf so tryl tfdeue gban dozch hrtr in Nspantc . trc te icf tret dat . so ick käme to iuw . datb ick Fante in der 
i jÖarüme bzode 
dozch de leite des bilglxnSbestes . dat gy »ny belpen in iuwembede to gade . dat ieftrerde vozlosct vä de vtt 
lonigben . de dar sint in iudea . vnde dat öfter ntyncs 
densteeuf fee ] cn de vozmidfeelst »nttteme denste te beyden e gbetien synt' / trerdeentftnfliFdett bilgben in bieritsalem»fto gades erefdar ick käme to mwi v : ou ; den dozch den trilleit gafees . vnfee vozqnickr mit tutr . 
Öuer gofe des vtefeec fy mit iuw allen . Amen . 
VA xvi tapittcu
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.