|


en beyde de Eemfen, Den
ie Deel LL
Dus vertoonen d’'Eylanden Buys en Norderty ! atderhalf myl dwars dacy af zynde.

Dus is Baltrum ghedaen ontrent anderhalf
myl buyten landt zynde.
III Hoofiftuck. Van de laa, Wefer, Elve en Eyder.
P Min de Jaa okte Welter Weler te leplen met een zupdelpcken
AV windrt,/ loopt de ltrant van Wrangheroogh aen op vier vadem/met
IA. ren weltelpcke windt blpfc op vijk vadem/ en lepdet fo bp de Krant
[z van Wrangheroogh in op vier okc vijk vadem/ tot een moedt Guck
7 JZ binnen ofte tenepnden De voetltrandt van Wrangheroogh , daer
A (ult ghy binden De eerie ton met lacgh water op bpf vadem: Men-


dez, DGZM lerkerck Cal dan zupden van u ltaen. Nekkens dele eerlte ton is her
men j§ande/ heel ſchoz/ dat lactmen aen bagboozt / en de tonne aen Ktuerboozt ; all-
isdehj amt. Nekkens delecerſte tonkomt een lteert vande zupdwal aklchieten/ dat
imenlte hoeck vande Steenbalgh / die machmen op vierdchalk okte vier va-
. fen joa enten de eerſte ton wert ghelepdt opde punt ban Dele Keert. De Steen-
PWrevlack koolten Wrangeroogh in/ de zupdzpyde daer van 1s ſchoz/ maer de noozd-
Van E / Die machmen looden. Indele Balghilt meclaegh water bnf ellen Diep.
s kerlte tonne tot de tweede/ voozt tot de derde/ is de cours oolt/ de tweede ton
pal IP derdehalk vadem/ de derde dat isde Jaa ton/lept op dzie vadem/op de dzum-
richt Y Pooghewegh. Vet ís (eer onefken tullchen de eerſte ende derde ton/ men
halkvade Ü kweemael Diepte van Dijf of fes baden; ende Dan weder twee ofte derde-
bat van De Taa nae de Weler te feplen/ foo feplt bn de derde ton ober De Daumpel
ter opdie Wewegh ooltnoordoolt aen nae de Mellem ton / ghp lult met laegh wa-
byftehajegq0lz Dzumpel ofte bp De Derde ton niet meet water binden als vpk ofte
ker/kavele len/daer over zunde/ weder dieper waterkrpghen/ dan zpdp inde We-
de bloet ! Wely Groomen/ De cbbe valt leer tpk noordnoordwelt de Jaa upt / ende
room mi Contraric (eer hart innewaert/ (oo datmen met ilachtich weder over
Om „en can gheraecken/daer moetmen welop letten.
vandger t de Jaa op te leplen/ laet de voozlende derde ton aen bagboozt/ende gaet
bp den Det 3upden op; naer Den Hoeck ban den Dijck; genaemt Pozmmerlcheel/
ren bate ick comende,/ ‘Daer ig de Jaa wijt ende bzeet bupten de voo!lz Dijck ltaet
Jaa op; U Ofte twee; boog (chepen Die over Het adt willen. Wilt ghp voorder de
îiaet/ daer 8 Houdt de wet wal, tot neffeng De kerck onder toozen / die bp den Dijck
Veer af, det ghpn de weltwal verlaten om de Aenten okte Jeppeplaet / die van 't
wal Greet langhs de weltwal/ enmet laegh water lomtijtsdroogh lept. De welt-
tmeelt zupydoolt wel »ſo zupdelpck.
een zaden ende noo!den Mane maeckt op de Jaahet hooghlte water/ 't vloep-
Ihelpcx ghety derdehalk vademop en neder.
De Wefer.
| ne De Wefer te leplen / en komt Wrangheroogl) niet naerder dan levenva-
I binder (even baden zunde/ foo wijckt vande wal af op elk vadem/ kult daer
| p »et de eerſte tonne buptenin de Weſer/ legghende op de lteert van 't Üoode -
Bigcttttttttttuttttttc


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.