en beyde de Eemíen, tz
tönt gp Vambozgherlânt dent a ee leplt bp de baeckenslanghs / die la:
tende aen ltuerboozt/op bepderpndenvan deſe Lulleilt dzie badeimdiep/ mhetmid-
Ef / les ende keven vadem / recht ontreit zupdzupdwelt dcur totinde Welter
. Ontrent een half mÿl binnen uplt/ tuſſchen het baecken op de Hooge Vm ene.
de kanne gj Yun: : de ooltzude van de Oalter Gems lepdt Me- Memer-
Werbalgh/ streckt meelknoordenin / dat 18 een goede reede voor clepne schepen,/ batgh.
dieom welt willen ofte bupten om. Binnen de Balgh die by De hoeghe Hozn in
{opt is aaclz goede reed: voor clenne ſchepen die om oolt willen/ die streckt sup:
ì tuVten oolten tomende/niachmen Jupytterriklooden/dat is ap de bupten zyde vlac/
enin de pune van 't Rifis een Schaer okte Daodebalgh met twee punten/daer
ullchen iltdzie vadem encen half iep.
knzupdzupdoolte ende noo;dnoo?dwelte Mank / maeckt bupten in de Golter-
ems het hooghlüe water.
qhjepc solten Jup lepdt Bupg, het coste en cleynlte Eplandeken / dat op Dele vupd.
{ther
f elekultis / doet hem opm twee henuvelen / de oolter»lche is de hooghlte ende
Tulchen Juplt ende Bupsgaet dat Bupsdiepin / den E. Raetvan Embden Bupsdirp
nut dat k vs beesrnt: mäer en ghelchier niet meer/ Bi Dat het foo wee
Be En Oe HG E
Weltennde fact; Doch men tander (omtijdtg wepnich belchents af fien. Ontrent ce |
iddenvan ' lande / het ooltepndenaclt / Iepdt een Hooghe witte blenckk/ derne. |
Neng beft Kennen / voorrtilt al heuvelachtich lanc. Tullchen No.dernp ende Norderup
ws gaet eengat m / gheheeten her Norderdiep oft de Nozdernwkl. ; |
„ Eenmple weeghs beoolten Nordernp lepdt dac Eplandt Baltrum / is öntrent Dalam, |
beft DalF apt lang’ een wepnich corterals Norderny. Op dit Eulzzt tze Piet
die ders Dar aen men Dat bekennen mach/ danop k gzleunde ée ;! gl C re!
dp oen (cherp ig; het weltepnde zÿn laeghe dupnen U 7 pot ! Wetende ga:
ter een doolt ten ooften Van u ís / (oo is Hp rondt aen te (ie p
_ de Wi; op deur. Tullchen Baltrum ende Nordernp loopt een gat in / gheheeten
twee
tern / daer is niec af ce »chtpven dat te vertrouwen is / ſomtydts ikler wichtery.
ten. dem warers en meer / lomtydts weder met meer als vier ofte vpÊ boe: |
Dt Epl lept een mple beoolten Baltrum; is dzie groote mp: wangese
li langi ecke Z- Ee ichoone rant en Die ofte bier Blenrken ofte Dun: oogt:
ten. daermen t aen kennen mach, die ligghen van ontrent midden het lande tot
u. hetweltennde een goet uch weegs van den anderen / zÿn boven hecht ende
t. Tu chen Langheroogh eode Baltrum gaet de Acumpin / daerin ligghen Acumy;
[L Langheroogh unt / eerlt noordoolt ende naer wat ooltelpcker/ dandaer en
: Tui [e bouwen / het verandert en verloopc menichmael.
f en
j
i ) ercoghlepdt dat Eplandt Spückeroogh/ Spücker-
| i oncrent ej oro; clepn Kennelnck Eplandeken te sof.
sahen, Jeheeten Lucticke Spyckeroogh/datis nu ganelch wech. Op Spücker-
(as en Baer nier Dart bh Datmen't (oude mogen kennen / dan is een heuvelich
ghet il) lant/gelvck de andere Eplanden.Tullchen Spyckeroogh ende Lan- Mis
| aet de Ollebalgh in. s ; y '
la Wyangherg gh {z. EE mplen beooften Langheroog/ig een groote mijl Weanger-
ne; ken lecht wit Eplandeken: op t ooltepnde ligghen hooge bzeede wicte dup- o0gh.
ke De t weltepnde heeft de Gzave ban Oldenburgh doen maken cen groote Dic:
tonvane net twee [pitlen 7 als Die ober malkanderen (aen; Dan men bp De upter . |
W; ande Weler: die toozen voor machien twee kenningen in zee lien. Tullchen pewarsel
nietcLeroogh ende Spÿckeroogh gaet de Parrelm/ontrent zupdzupydoolt/ dan is
k vertrouwen;, en berloopt oock dickwl.3.
. B z De

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.