Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
; water: In de Balgh cen zupdzupdoolte ende noor-dnoordwelte Maen : Voor deêe 
Ep'andt 
Jup. 
Oolter. 
EM}. 
J 
Memer- 
ſandt. 
Ton op 
Canuncyp- 
plaec. 
langsmercken : enals Juplter toozencomt noozdnoozdoolt van u / dat zÿn goed? 
Hambozr- 
ger ſandt. zupdoolt ende zupdoolk ten oolten/ die lepdt op dzie vadem / dit is L ootlmans wattr 
12 Vande Scho!balgh, Lauwers, Schille, 
lenghden bp de noozdwal langhs nae Loegherhorm toe / (oven (uldy díe Dlaet it 
Heſeplen. Daer ltaet een plampe too:en tullchen der linock ende Loegherhorm/ ge- 
naemt Gerritſwaert / allmendeur die toozen lien mach / ofte als Die toozen en DE 
herck aen malkanderen tomen; Danifnen neffens Die voorlz Plaen. a 
Allmende welter Eemle op leplr/ moetmen alle de tonnen aen ltuerboozt la- 
rn zrudoolke ende noor)dwelte Maen maeckt bupten in de Eems 't hooghltt 
tadt Embdeneenzupdenokte zupden ten welten/ ende een noorden ofte noozdcli 
ten oolten Maen. ; 
Het y Tuut lendt een grdote mij! okte anderhalk müÿl oolktnoordoolt van 
Borckum/ is een laegh Eplandeiken/ het weltlandt is een hooghe lteple hoeck 
end: gracnachtich landt; bet ootepnde is hoogher als het midden. De kerch Batt 
midden op tlanst/ De toszen ig [cherpachtici/ Haer aen Het ooftepnde van De Lierck/ 
men mach die lierci niet lien dan nefkens een leeghte okt valepe.Tullchen Borckuul 
ende Jupſtgaet de ooſter Eems in. Van t welkepnde van Juplt vecht cen Mikal 
anderhalf mÿlofte twee mplen weltinzee/ men mach dat van bupten op due ofté 
vier vademlooden, daer bezupden looptmen in de Oolter Eems. 
Ominde Oolter Eemstce leplen/ loo bjenght de Kerck op Borckumzupden van 
u/ foo 'tdan klaer gheficht i3/ (uldp Deur De toozen heen [ien mogbhen / (eplt Daer oP 
 
î em’ lult de upterlte tonne umden op vier okte vpftehalk vadem met laegh water. 
Vandeuvpterlte ton tocdecweede/ is de cours oolt tenzupden. Pet eunde van ! 
Tunter Wik (tulchen Die twee tonnen) ís aen De Binnenkant »ſoo heel ſchor/ datmen 
‘nier oogen en mach / matt ber innewaerc van de cweede tonneilt vlacker/ daer 
maclunen t bequamelÿckloonlen. : | 
De tweede ron lepdt op d?ie vadem met laegh water / op de punt vaneen langhe 
linalle Banck okte Haeck/ die van 't ooſtepnde van Bockum ak»chiet / diemen on- 
der»ſeplen mach, gheheeten Brouwersplaet/ die lteert is aen de noordzyde heel ſcho;. 
Tullchen de eerlte ende tweede tanne ilt vier vadem diep metlaegh water / nekkens 
De tweede tonne werdet weder dieper/ te weten achtr/ neghen vadem. Vande twee- 
De tonne (recht De Oolter Eems boort in oolt ten zupden en ooltzupdoolt / te met 
noch zupdeli cker / dan met een vloet moetmen van De tweede tonne wel oolt endet 
oolt ten noorden aen gaen/om niet binnen de voorſz punt van Brouwersplaet ghe- 
lept te worden. Juplter rik1s bmnewaert/ van de tw.ede ton af vlack / ſoo damen. 
cot a B On VOG 
van Memerſ»ant aflchier. Soo hae gin weder dieper water krijgt? (oo loopt | 
eerſt ooltzupdoolt / Daer naer zupDook aen/ naer het baecken op De booghe Yomn/ 
bat aen (tuerboort op 't Dz00ghe landt ltaet/wückt zundwaert ofte weltwaert op ach- 
ter het A, is de reede op vpf/ ſes okfte ſeven vadem, en goedt legghen voo)n 
eenzupdelpcke winde. § an 
; Saller Eemsis daer te nefkens wijt ende bzeet / het ooltepnde van Borckum 
! ulack / P! tr mo het loot niet ſparen / allmen met een diepgaend’ (chip 
aer upt ofte infeplt. 
ee 
 
   
  
  
Onutrent zuydoolt ende zupdoolk ten oolten van het voorlz baecken lepdt de tot 
op Coninghsplaet / een Heert die vande zupdwalafichiet/ Deleton met het voors 
baecken laetmen aen (tuerboozt ligghen / daer tullſchen bepden is aende zupdwal 
gorde reede. Tot Norden in Ooltuziellant lkaen twee toozens / dicht bp den andt- 
ren/ waer van d'eene plompende grokis , d'ander langh ende kmal: als die toorens 
comen cen (chip lengde beoolten de oolterſche cant vande Bandr, (een clepn Eplan 
deken/üggende op t Wart)dan hebt ghp de tonne op Coninghsplaet / dat zin goedk 
dweersmercken van de »ſelve tonne. ee 
Dan de ton op Coninghsplaet naer de tonne op Pamborgherlandt / ig De coui$ 
boo groote (chepen. Men mach ban Daer deur een Kille loopen en comen teghen df 
zupderlte tonne op de Welter Cems upt. Omdele Kille Deur te leplen / laren dt | 
 
	    
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.