+
U _——— K; zur ......
en beyde de Eemfen. ; u
Debpfde tonlepdt middenin t vaerwater op acht vadem. Met een ebbe ende
kenzupdelncke wint/ moet ghp ten minlten zupdoolt aen gaen/ ok loudt lichtelpck
f telen Bazckummerrik aen gheraecken/ okce achter de voo;lz lkeert die van Borc-
Wier rif af ſchiec.
„Lan de q hte tat de lelte, levenlte ende achtlte/ is de cours al oolt tenzupden.
Deſ»eltetonne/ ghelpck oock de levenſte igghen midden m ‘tvaerwater op acht va-
dein/ de achtlte op vp vadem / op de punt van Hupbertsplaet / die van lommighe puptertg
De Hoecke ghenoemt werdt / Dat is cen leert Die van De zupdwalaf (chief. Maen plaer
A opt loot aen Kottum ofte aen De zupdwal niet Mifdoen/ Dan Dele Keert ban
upbertsplact machmen met laegh water onder l»eplen op unk vadem -/ maer op les
AD houdendelooptmen daer buptenom. Bp Deton op Dupbertsplaet zijnde /
v. Raet Bozckummer toozen ontrent noordoolt vanu/ en t is daer nekkens in't
Irwater dieptwaelkvadem. z j ;
an de ton op Hupbertgplaettot Steven Janlz ton / is de cours zuudoolk / die Steven
| (ud tullchen het Balghbaken ende het Ruptbakenop achtehalk vadem.De Cem- Ianſz ton
Wichen pele twee tonnen is thien en twaelk vadem dip. Verbp de tonne op Hup-
Vetts plaet komende / moetmenvan Borckum wat ak wicken / om de WMieuwe- gpeg.
lteercte ſchouwen/ die van de Wolden ofte het zupdepnde van Bozckum ak lchiet / eere,
ie machmen op upk vadem onderleplen allmen innewaert wil.
Weltwzrert van Steven Janſlz ton lkaet dat Watbaetken / Daer vecht bezupden
pe dat Wacin. Aend’ander zyde/ rech ceghen over de boog; ton / lepdt De Han-
‘l/ datis een lteert die van de nooz-dwal aflchiet / en diemenin ‘t opleplen op vpf
p Vemmach oncerlevlen. De mercken van dit Rack / ende om de Lianlſelte ſchou-
Wen; 3D deſe : op t zupdepnde van Borckumligghentwee dunnkens/ ghenoeme
t Walden, haudr den toozen van Borckum aen de weltkant van die dupnkens ok-
[: beteten, ſoa en ſuldp de Ranlſel met beſeplen. In dat Rack iſlt diepneghen
cht § ;
eM em. an»ſzton tot Docketonneis de cours ooltzupdoolt / tulkchen deſe Docketon
ke tonmenſtaer een baeckenaen de zupawal/ gheheecen het Ruptbaecken/ bp deſe
en
| zu! 1s de Cems in 't vaerwater Diep ontrent (eben vadem / die tonne lepdt aen de
EICOOSE CCT
] zru. De mercken van Docketonne zpn, als dat Klooſter van den Dam (een plat-
h Kerck) komt bewelten Oudekloolter/ ſoo datmen daer effen deur lien mach / loo
| ybdy de lenghde van deſe conne / endan ltaen deſe mercken ontrent zupden van u.
Wwe 1Docketonne tot de laetſte tonne ilt voort ooltzupdoolt / daer verbp zunde /
ye rdtmende baeckens aen de weltwal ghewaer / »lepldt daer al bp om. Dat rack
| | D! Temſhormtot Delkzpl ltreckt allencxkens zupdelpcker op / tot Wadem toe.
| de: merckenvan Cemlhormzin : een meulen in Embderlant ontrent oolt ten noor-
j ute DU encen hoog huns benoorden De Kerck: als Die meulen Komt te aen
! k Dat Hung en de kerck/Dan hebòp de lengde van Eemigomn: Om Emlhorm
j bog, Die ofte vier bakens! die lepden utot aen Gzoeningherlant toe. Docketonne
; ie, Comende Dan meugdp de weltwal voort looden tot Hoterdom tot/op Vijf /
Op; ſeven vadem/en comt die ooc niet naerder/want dieis vrp ltepl:de ooltwalinhen
tee kplen machmé hier onderleplen op les vadem/achter eenPlaet genaemt de Hont/
. een Yart ſandt/ en bet nnewaert lept nocheen ander Plaer/ gheheetende Paep, ooc
' gra cart landt / zun gen malcanderen valt : maer de weltwal is weeck ende clep-
j frei tat Ooterdomtoe. NIenmoet al deweltwal houden / ende volghen de baec-

den: Me Daer langhsde kant taen. Dit Rack (treckt eerlt zupdzupdwelt ende zup-
tang ende allogin cen bocht omme zupdzupdoolt/ ende by Gzoeningher-
U; Doo ; ; ; ; f
ED iu Üenderlandt ofte Jannenslandt te (choutwen (Dat ig cen Plaet midden ín DE endet
elle le/ tulchen Ootterdam ende Repde / daer met laegh water niet meer als vpk lant.
lige, Vaters op enis) ſoaneentt acht op Ooterdom, een platte kerck londer toozen,
nge 2e M Szoeningijertandt aen De Dijck/ als gh Daer neffeng komt Aact Dan oUer
| | lige Embderlandt / te weten nge der linock / dac1s nueen afghebroocken toozn /
em t waterop denhoeck. Bp der Knock comende / loopt dan op twee tou
2 deel, z Boeck, # Bz lenghdcn

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.