| Tò 2 Vande Scholbalgh, Lauwers, Schille,
gnottum. Baie mplen beooden Schiermonickoogh lepdt het Eplandt Rottum / endaer
I tullchen het klepn Epylandeken den Bolſch. Voor wepnichjaren waren ( door't ben.
poten met helm) twee okte dzie propere dupnkens daer op ghegroept / dan zinnu I
weder gheheel verltoven/ enin eenllechte vlacke lkrandt verandert / Daer De zee met
. hHoaghe vloedengheheel over loopt. ; ;
Tullchen die Eplanden de BolchenSchiermonickoogh plach een gatintegaen
vanredelijcke diepte/ ghehecten de Lanwers/ datis nu Ng
De voo!ſz ltrandt van de Bolch/ die heel tot aen ‘t Oogh is aenghewallen/ foodats
cterniet meer als een enghe en ondiepe Kil ís ghebleven. :
"Beooltende Bolch gaet de Schille in/ oock een beranderlpck en onleker gat/ Dat.
font pts Diep en (omtpts weder ondiep ís/ en nu Dus en Dan loo inſtreckt/ lulcx dat-
ter uock nietakte ſchzpvenis datmen loude moghen vertrouwen. ,
De ÜVeſter en Ooſter Eemſen. |
|: gom. Gt Eplandt Kottum is een klepn Eplandeken/ een groote mpllangh/ enter
Beets / het weftepnde is Hoogh ende Gepl/ De vele 1slaegh Dupnachtich
landt. Op t oolkepnde ltaen twee Kapen,/ de grootlte okte de Looper Gactop’t
ooltepnde op de vlacke êtrant/ de klepnſte aen de zupdkandt van de Dupn. Darer
tar! best twee hup»len op/ het een op t welteunde/ het ander middenin 'tlanrin.
| cen laegijte. ; : :
Vogtckum. ere ig oock een kennelpyck Eplandt/ twee mplen lang/ doet hem gemenn-
Ipck op; alfmen upter zee komt/ in dzuien/ als oftdzie Eplanden waren / allmenupt |
den welten comt doethet hem op in vieren / want het water looptertotDzie plaetlen
Deur met Hooghe bloeden. Den €. Kaet van Embden beeft ophetwekepndeeen
hooghen dicken toozen Doen (etten/Diemen verre mzee fenmach/ bewelen aendien
toozen ltaet eenlaegh kercxken. Van het weſtennde van Borkum »chiet een Kik
af een g200t Guck weegs in 3ee/ ghenoemt Bozckummerrik : daer bezupden, te we-
ten tufTchen Bozckum en Kottum loopt de Welter Cems in / hec alderbelte gacdat
op dele gantlſche kult is gheleghen.
Ominde Welter Eemste »leplen / koo fet de Kapen op Kottum ober een/ die (ul-
. lendanontrentooltzupdoolt vanultaen- leplt upterzee daer op aen/ fo (uldp De up:
terlte ton vinden op les vademmet laegh water. - |
Ofte foo gHp ut Den wekten langhs de wal komt loopen op (even badem/foo ful-
dp de tool; tonne oock in het ghelicht loopen. Sp De eerlte tonne comende/dan (al
De toozen op Bozckum- col van u ltaen / en het weltepnde van Kottum ontrenk
zupdoolt ten zupden. Te landewaert van de tweede tonne lepdt een Plaet / ghe- :
Geltſacs- heeten Gheltlacxplaet/ die lirecktlanghs racx af tot de vierde ton/daer op en is me.
vlacrt. ſzegh water niet meerals leven ofte achtehalk ellen diepte.
PVande eerlke tonne tot de tweede/ derde/ende vierde/ is de cours al oolk. De twen.
De tonnelept op bpf vadem/ De Derde op vpfcehalk / datis op het drooghlte van de.
| Welter Eems/ de vierde ton lept ooc op vpftehalf vadem/op de boeck vande books
z Plaet. Dele tonnen allelaetmenaen ltuerboozt igg hen alfmen infeplt. .
_ Utenweltencomendenetkens de Lauwers okte Bollant/ loo houdt de lagh van
De walop vpf vadem/ tot dat ghp daer verbp zÿt / keplt dan vzp oalt aen / (oo (IDP
binnen Gheltfacxplaet deur loopen op vierdehalk vadem / ende comen alfoo bp DE
B. Haringhancitendir atn {chene vr ttottum t zeewacrt pivgheste itt.
Ur ee verlooper / foo Dat Het Cullen Vottum ende De pools
ee


pet Nik van Borckumis van bunten aen / ende op het epnde vlack: als de ka | |
penop Hottumzupydoolt vanu ltaen/ meuchdp over het Rik heen leplen recht naen.
bierdetonne toe / kult Coo op de lteert van het Vik met laegh water niet min vinde | ]
alsacht ellen waters/ want her is vlack ende breet. Aen de binnenkancilt heel ſcho! |
hz
fi
kumtoe.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.