mien Amelander gat. 7
| ſterck de Jetting in/ en de achtervloet d)aept weder weltwaert met de voo:ebbe
| Stortemelck upt/doch men mach gemackelpck van d'een ton tot d'ander lien. Voor
URobbegartuc=chen detwee eerlte tonneniilt lelthien voeten diep/tullchende twee
ktlte tonnen derthien voct/en in t midden/ vyk/ſes/ ſleven/en vier vadem. Doo); het
Hdobbegat zijnde/ lsopt nae de ſtrant van Dlielandt/ enbvrp dicht daer by langs/ ofte
Hnaedetonopdeplaec / dielept op vier vadem aende ooltwal / die is redelpck vlack/
DAN binnen De ton »ſchiet die met een hoeck wat upt en wert ſtepl.
| Om de ettingh in te (eplen/ is De cours bande voor binnenſte bos-ton tot de De Fet:
tol op Pobefant oock zunDen ten ooften. Det vaerwater bewelten De tonnen langs tingh.
toeng vadem. Van de punt van den Bos tot Hobbelant ktreckt een (malle ribbe /
daertweevadem/ en op t dieplte ſelthienvoeten waters blpkc/ daer beoolten ilt we-
derleg/ »leven/ acht enneghen vademdiep / daerlanghs machmenloopen bp tyden
. vanpyſgang oft anders / nae het Bootsggat / daer is op t droogljlte elf vort waters /
over dat d)ooghlte werdrt het weder Die vadem/en voor der Schellingh vpyk/ ſes/ en
acht vadem diep/ daerleptmenals ineen haven/overmidts de ſandenmetlaegh wa-
terdaerrondom drooghh vallen. Inde Jettingh legghen kes ſwarte / en vier witte
tonnen, de warte laetmen opſeplende acn bagboozrt/ ende wicte aen ltuerboort. Van
De ton op Hobbelant cot de eerlte lwarte ton inde Jettingh / is de cours zupden en
YIldentenoolten. Det vaerwater daer tulſchen neghenenacht vademdiep. Ontrent
knhalven die twee connen lept noch een witte ton aende weltwal op HSpeckhoeck /
daer bezupdengaeteen kille weltzupdwelt/ofte zupdwelt tenwekten deur de gronden/
en omt benoorden de ton op de plaetteghenden hoeck van Dlielandt upt op de
"lietroom, daer blpkt op cnunlte elk voeten water/ met een voorvloet moetmen ten
l tlken weltzupdwelt / ofcliever weltelpcker ſeplen. De Weede ton IN De Jettingh
ere ban deerde verſchepden zupden/ het vaerwater tullchen bepdenis kes vadem
P. Teghen over de tweedeton iept een witte ton aende weſtwalopde punrtvſan
kenlteert/ diemen in 't opſeplen mach onderleplen. Tullchen die twee tonnen itt nier -
eper als twee vadem. Van de tweede tan tot de derde ende vierde / is de cours zup-
enenzupden ten oolten/het vaerwater dzie vadem diep. Teghen over de vierde ton
(9heherten de tonop de Nakens ) lept detweede witte ton op een hoeck diemen unt-
bende mach onderfepien/ Daer binnen ontvalt de wal met een groote bocht nae
ſeUdwelt / daer is gorde anckergront enreede op vk vadem. Bande vierde ton
P bp de Bakens op de Nakens langs ooltzupdoolt aen/ tot dat Brandaris komt
dicht bn Gyuind/maerniet daer aen/ out die lo ltaende/ en loopt zupdwaert aen/ lult
Veton opde lteert van Hendrick t Jaerts plaet op t lÿk Ceplen / Die machmen aende
roltzude onderzeplen. Laetdieaen bagboozt/ enloopt daer bewelten heen zupdzupd-
volk nae delelteton/ die leydt op de zupdpunt vande voorlz Hendzick t Jaerts plaer.
n n over de Bakens op de Nakens legghen aende zupdwal twee witte ton-
e de ooltelpcklte op een lteert diemen akleplende mach onder»eplen. Daer bezup-
(U n/tuſCchende tweelaetſte ſwarte tannen/b6p de weſtwal is de reede daer de ſchepen
Ne nae Harlinghen willen) ſetten om te lichten.
ZM E. R Q.K. T, : :
Alle diepten hier voozen verhaelt / loo van Stozrtemelck als van het Boomkens
Tat / zun ghelept van het laeghlte water! mer half vloet ilk dzie voet dieper/ ‘t vloepr
Pele voorcz plaetſen met een daghelÿcr ghetp leltehalk of les voeten op en neder.
Hk ghetallenvandediepten inde Kaert van t lie en Amelander gat gherteeckent/
Jute verltaen van voeten/ als bn erempel: by de upter ton van ‘t Boomkens gat
| j tatt 66/ dat zun 66 voeten ok elk vadem/de les voeten voozeen vadem ghereeckent.
Aumllander gat.
Tv mijlen beooſten der Schellingh lepdt Amelandt/ltreckende oolt noordoolk
ende welt noordwelt dzie groote mplen. Op het weltepnde van Amelandt ltaec
deſe een aep / eneengroven plompentooren/ gheheeten den Holm / het dack van
teert 18 afghebzoken/ maer de achterghebel met het Dark (act boven De ZijD=
ren/ beoolten de lierck van Holm Haer cen mewlen/ met een hups betzelte; ve
:
2 . 4
Im. 1 t

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.