Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

  
s Befchryvinghe van’t Vlie lù 
teton/ okte tot de vierde ton van buprenaf/ ltrect het ooltnoordoolt in : vande vierde | S 
tot de vikde ontrent oolt / en voort meer en meer zupdelijcker. De vÿkde tonheec de Y 
upterlte hoecton. De lelte de middellte hoeckton/en de levenlte oktelaetlte de innerlte 
hoeckton. Tullchen deupterlte en middellte hoeckton / de upterlte naelt/ loopteen fi 
Geert bande wal / Diemen ban bunten mach onderleplen/ Die walt (omtijts aen tot U 
Ip de ton / dan bzeect de diepte by de wal weder deur / en ſchuert de lkeert heel acnde f 
noordwal. Vandeinnerſlte tonlooptmen voort bn De Grant van Dlielandt langs / ok 
zupden aen nae detonop de plact. , 
Boomsgakt. | . ü 
% M het Boomkensgat in te leplen/comende upterzce ofte van bewelten/'bzengtt ? ot 
de Kaep op Der Schelling en Den too2en ban Bzandarís over een / die lullen ac 
dan van u ltaen zupdzupdoolt/ enzupdoolk ten oolten / loopt daer op aen/ lult ] te 
de upterſte ton vinden bupten het gat inzee op elk vadem, recht bupten en beoolten thy 
de upterſte punt vande »ſchorre gronden/die zun bupten op de noordzpde lo ltepl dat. dj 
men op twaelk vadem heel dicht daer aen is/daer op en blykc niet meer als vpk vorten zz 
waters. Dicht beoolten de voorlz Kaep ltaet een vuprboed daer alle nachten op ger te 
vuprt werdt/ gheluck cp Bpandaris. Soomen bynacht die vupren over een bjeng!]l. d, 
ofte het vupy vande vupqboed effen beoolten het vupy op Bzandaris, en daer opaen hey 
ſCeplt / tot teghen de zupdwal / men Cal dicht bp de upter tonheen loopen : als dan ht. L 
bupr op Vlielandt zupdzupdwelt ofte een wepmich weltelpcker van u komt / ſulln nm 
Bonne Wago DE RO Woe EDER N 
daer teghen de voozebbe valt oock weltzupdwelt dweers over 't gat / tot by na Half U 
ebbe/cer die recht uptvalt: daerom ilt belt met een noordoolte okte oolktelncke winten dj 
voozeb / een lkuck beoolten Uliaep en tooren de ooltwal aente doen/ en op vyk vaden! de 
Daer bp langs te loopen/ die is ſchoonen vlack,/ heel tot binnen Kaep en toojen. DO ( 
tweede tonlept op vier vadem/ binnen de upterlte punt vande ſchorze gronden/van: le 
de eerlte verſchepden ontrent zupden ten welten. Tullchen die twee eerſlte tonnenil 7% 
20 Voetendiep op de dzumpel ok 't d,)ooghlte van 't gat nekkens de voorlz punt vandô e 
ſchozre gronden/ die zun aen 't epnde loo ltepl/ dat her dichr daer aen 18 voeten die) dj 
is/de ooltwalis vlack opgaende, en d)ooghr allenghſkens van achthien op »lelthiel di 
Sg 
 lkenheenloopen/men »loude meteenvoozeb leer haelt teghen de ſchorre gronden ael |F 
Zyn / Die 3pn acnde binnencant oock heel ltepl. De ooltwal machmen op 't loot ae nn 
loopen ſoo nae allmen wil / dan met een Kom Barnt en byeeckt De zee Daer op heel de 
tot gende tweede con. De tweede/ derde, vierde en vnkde tonnen legghen alle opeel!’ (d 
derlepltreckinghe van malcanderen/te weten zupden ende noorden/ de derde op vof | 
baden acnde ooltwal / doch men mach daer wel beoolten om / de ooltwal is daer !! 
neffens black/en ’t vaerwater bewelten De ton eben badem Diep. De vierde! gehel 
tende ton op Fephoeck / lepdt oock aende ooltwal (doch nader als de derde ) op opk Qi 
vadeny daer machmen oock beoolten heen leplen/ 't vaerwater daerbeweltenis nt gh) 
ghen vademdiep. Tot voorby die ton machmen van bupten bp de ooltwal langs) |J 
t loot inſeplen/dock bp nacht ok doncker weder/dan vandaer inwaert wert die ooh z; 
ſchor. De vikde ton (gheheeten de unterlte ton op den bos) lepdt op vier vadem ooch d | 
aende ooltwal / die is daer nefkens heel Repl / ‘t vaerwater daer bewelten elk vaden. 
Diep. Van de buptenlte bos-ton tot de binnenlte ton op den Bos ( dat is de lelte) WE . 
Decours zupdenten oolten/ die lept opvier badem Dicht aende wal/ dieis daer net 
kens oock heel ſchop/ 't vaerwater daer bewelten is thien vadem diep. Vande vooll) ( 
binnenlte bos-ton nae het Nobbegat is de cours zupdzupdwelt / kulchen coul. ( 
ltreckt recht het Robbegat deur tot aende hoeck van Vlielandt/ daer in legghen geit 
witte tonnen aende weltwal / en dzie ſwarte aende ooſtwal/ daer looptmen cullche! d 
deur. Deupterſte witte ton lendt vande binnenſte bos-ton ver»ſchepden rechezuy" n 
Welt / die met een voozvloet komt moet ten minſten zupawelt okce Comtpts noch) wt 
Gelpcher (eplen / om níet beneden De warte ton te vervallen / de voozvloet vale l 
. 
  
  
 
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.