de Vlieftroain, §
t p: Hoofiſtuck. Van d’ Eylanden Vlielandt en der Schellingh,
Ut: envan’t Vlie en Amelander gat,


W Ct Eplant Dlielandt is lang twee groote mpien/ en leer Kennelijk
M lant: op het ooltenndeligghen hooghe wicte Blencken okte Dup-
©) ESA EE nen/ omwelt il nollich landt. Op het weltennde tact een kerr
VIE E) met een Meulen Daer beooften, Dan 'tweltepndt (chier een Kifaf
UI (anr ere Oe Epetane gaen Dep ins gheheten her Weg;:
, od ES) gat/ ofte Welt Vlielanderdiep/ is niet Booz g200te »ſchepen / dan

Op ß: | alleen voor Viſſchers: daer ig niet ober bier ofte bp ellen waters.
daltennd Eaet een meulen met cen Kaep , 't welck mercken zijn om de zon:
| kei voor t Dlie te lchouwen/ Het ooltepnde van Vlielant en het weliepnde van Teſ-
| ligghen van malkanderen kes mplen. |
| Beoolten Vlielandr lepdt der Schellingh, is ontrent derdehalf mpl langh. Daer
dp aen vier liercken meteen Capelle/ de Welterſche is een hooghe plompen too-
Wel Jeheeten Bzandaris. Ontrent midden Het landt Harn twee toozens / de
D anc is plomp / ghenaemt Zeerip : deoolter»ſche is ſcherp en heec Midlants.
; k eoolten ltaet noch een hooghen »pitlen toozen / gbebeeten den Hoom/ ende

Du eli gheheeten S. Jan. Op het ooltennde ligghen hooghe Blencken ofce
BE nc lande: Sp eoa na
daer d
etsnachts op gheviert wert.
Stortemelck.
5 M Stoztemelck (dat is het Landtdiep van Vlielandt) in te feplen/Too bene
deliaep op t oalkepnd van Dlielandt en de meulen over een/die lullen dan van
echt oer zuydoolt ten oolten ofte een wepnich ooltelpcker/ »ſeplt daer op ae (ult
banck / G u koi Vervallen Die lendt op vpf vadem/ op ee bande lange
Te B ls Bes Rang ope ER be ' cnisc cock
| ton aver Untere ton binden, Men mach tet noot wel een ltuck beoolten deupterlte
Deng fs kt end vande langhe banck heen loopen op drie vademokte acht ellen,nae
dielent p och niet beoolten de tweede ton / maereengoedc tuck daer bewelten heen/
hiet yo. echt bezunden de punt ban een ander (malle lteert/ daer op is nekkens de ton
5 inde rk Waters als elk voeten/ tullchen die lteert en de lange banck loopt een lille
! ZUG om de oolt/ van vk vadem diepte. ‘T ghebeurt lomtÿts dat de che-
m
Dien pi Y:: bet epnd vandelanghe banck / en weder dieperwater vindende,
iep van Stortemelck te we»ſen / daer op omloeven/maerloopen
; rückel 26 lchaer of Lzille tulchen die twee voo,»Pz lteerten in/ net ſonder gzoot pe-
booze

komenp. et een weltelÿcke unnt / daerzuterugge weder upt moeten. Wtren welten
de by Vlielandt langhs op vier okte vpk vadem / lalmenoock niet Milen de
beng: Uuterlte tonin t gelichtteloopen. Die by nacht ontrent Stortemelck vervalt/
Wal/ gde de vupzboed zupbaoft ten ooften banen, en loope daer op aen terp be
te top (al bewelten de upterton heen loopen. In Stortemelcklegghen leven (war-
Day gen/ inet een witte/ inſenlende moetmen de (warten alle aen bagboozt laten/en
tonnen zunden langhs loopen,/ de witte aen ltuerboort / ghelÿck alle andere witte
De ! looin t Boomsgat/ de Jettingh/ als op de Vlieltroom. ;
Of heg zweede ton / geheeten de buptenlte d,0oge dzie / leut op elf voet op de dzumpel;
wert tu oge Dan € gat/ Daer bezupen is oock niet meer als elf boeten ater Dan
Die or ED Daer boob teder rc boeten Diep, De derde heet de binnenlte d/ooge
erde “si op lelthien voet / hecrechte diep daer tullchen bepden1s drie vadem. De
bij gp Gbebeeten Vepckhoeck / tullchen dele ende derdeiltin t vaerwater diep
lOopt ern (cer IVen over die verde lepdt de witte ton aende Brandt! dart neffeng
eulteertken vande wal/datmenuptleplende mach budttlepten: Tot beit!

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.