va —eemrseererereeesmer ee 1
Befchryvinghe van
|| ; Looiklupden dienoemen) Mepnlen plaet. Demercken omlanghs dit langherack
IT te zeplenzijn: SDackum met cen meulen op De waterkant en een Dozp met cen plomp
IN toozmlien bezupdenzMackumgheheceten Jdſegahupleu / als Pandzagen comt tul-
(chen MDackum en dat dopp / loo machmen aen Die voos lteert ofte Doodebalgh
niet mildoen: komt Pandzaghen Idſegahuplennaedt/lCozit ghp de voozſz cert ok,
ce gó E.
welt tenwelten/ nae dat de windc ofte troomis / in datlanghe rack gaen wepnich
meer als alve getpélangs het Diep/ de achtervloet en voozebbe vallen dweers daer
over weltwaert/de achter-ebbe en voorvloet recht contrarie ooſtwaert. De mercken
| ban de ton op Keel boeck zijn Sraniker toom tulpen de mooten ende Hat ban Pars
Oe Dee a EE vn,
| : dem. Tullchen lirelhoeck en Schuptelant, okte tulſchen de baeckens van äilaes oo-
imenen de hoeck vande Waert lepdt een ſmalplaetken langhsracx / by nae midden
in't vaerwater/de weltwal naelt/ daer t nietdieper opis als vier ofte vierdehaelk va-
ee ene bn op ee EDE BIC GE Oc
ii. weltin/ en voozt naede tonop de Nes op de Tellelltroom. Deachtervloet mette
voozebbe vallen (eer lterck ditgat in / men mach 't van bupten onderzeplen op vier
vadem.Demerckendaer vanzyn/ de Franiker toomrecht bezupden de toozen van
barlinghen. Dan Daer af uotwaert tot Schierings-hals tot 15 De weltwal Heel Gepl/
B EE Ge SI
waolfs. - Van Kkeechoecktot Wolkshoeck 1s de cours eerlt noo-dwelt é noo,dwelttennooy
hoeck. den tot de ton daer tulſchenbepden/ by ſommighe ghenoemt de Schorton/en bp de
ES ILG G M O; AÄſhühi
og Dande ton op Wolfshoeck tot Deton op Schieringshals is de cours noozdnoozd- |
iner welt ennoordwelt ru: nat Dat De wint ofte Groom is. Benoozden ofte bes
B BEDE EE BDE KE EE
febot.” pat onderfeplen op leben badem. De boozbloet valt van Schieringshals leer îtercs
| ee dt vootette ter ture yer lkerck daerupc/op de lkeert van Schierings- |
HÖchieringshals is een lteert die van de weltwal afſchiet / daer opleydt een witté
ESN ret U
Langhe- Dn Öchieringshals tot Langhelantis de cours noozdwelt ge '
ſandt. noozden / daer tulîchen bepde aen de weltwal iltvlac water, en de belte reedevan dé
HSCOHG ECE CE
blpft op benofte acht badé/machmen noch aen L angelandt noch aen Schiering? |
EC EE B
oi iest efant tot de Hloot is de cours voozt noozdnoozdwelt/ het rechte diep thien vadenl
of men loopt bude baeckens op Krakelant langes tot in de Sloot. .
! | Van 't ghety. J
| Te Amlterdam rare Hooch water een noordoolte enzupdwelte Maren. |
ot Hoom/ Enckhuplen en aen Dak een nooDen en zupden Maen, |
Tullchen Uireupellandt en de Krepleen noozdenten welteuenzundentn.
oe te en Wieringher Vlack een noozdwelte en zupdoolte Haen. §
il : TI Hooft |
thy Vt f
T -:

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.