Volltext: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

  
ze V e cc . Q . Q Ò 5 Y 
de Vlieltroom. 3 
de Vyjeſſche plaet en inde Bocht is her drooghlte van’t Vlack. Als de tonnein de Ton van 
ocht op u zpdeis/ gaet dan noordenten welten aen / wel loo weltelÿc/ na de tonne ga 
elt ban Wozcum/ dielent aende ooltwalop acht ellen met laeg water/ op delemerc- " 
en: een ſcherp toozenken verre in tlant / gheheeten Harich / komt over een Buert 
upſen benoorden Hinloopen/ ghenaemt Dertwiſch/ hetrechte Diep Daer nekkens 18 
3z vadem. De oude mercken zin twee Dozperi naelt Mackum opde water kant / 
noopdoolt daer ak taende/ als die een wepnich deur malkanderen zyn/ lietmen noch 
2koomkens eenltuck benoorden Boll»weert / opeen wepnich by immalkanderen,/ on- 
krent als de andere op de waterkant ver»ſchenden ltaen/ heteene heet Jdſegahupſen. 
e dweersmercken zmu/ een hooch hups aen 't ooſtepnt van Coudom, dat komt op 
ren windbooms lengde na aen 't zupdepnde van Hinloopen. Dan Daer tôt De tonne 
P Ygelhocc is de cours noo?den/de mercken daer ban zun: een lcherp toomnken met Fgelhoee. 
Het verte langhe Dorp benoo-den Worcum/’genaemt Geelt/als dat toozenken komt 
in tbinnenſte glop van datlange dozp,Co hebt ghy de tonne/dat is cen goedt dweers- 
merc:de langs mercké zun/ de ſcherpe toozn van Pingom over de plompe toomn van 
dozenwaert/op de waterkant/en Pandragf aeneé klepn bups benoozden "Dorp 
MEt het lop : ofte alg De meulen ban Staberen/ Gaet tuſſchen de adr ende t Bloc- 
bung van Staveren. Dit zijn al goede langsmercken bande tone op Ngelhoeck. 
VanYghelhoeck tot de Middelgront is de cours noorden / het rechte diep inde zviddel- 
Middelgrandt is ſeuen vadem.Jn t vaerwater tuſſchen welt van Wozeum en Ngel- grondt. 
deck 1s ec rechte diep vier vadem lteeckgrondt- de ooltwalis vlack/ en de weltwal 
chor.Deton vande vo dDelgzonde lept op Dele mercken: de twee (cherpe toozens A 
Tum en Pingom ober cen ontrent noozDo0l van w/of Gollweert vecijt benonzden een 
anthups benoorde Mackum-/dat zun goede dweersmercken vande Middelgront. 
anghsmerckenzyn/ als Kimſwaert (dat is de Looper) comt achter de kercke van 
urich/ dan zut ghp recht in 't vaerwater. De Hierck van Zurich lktaet op de water- 
rant op een upt hoeck ontrent noordoolt ten noorzden bande ton / ofte als De plompe 
toon van Wynaem (benoorden Harlinghen) comt tullchen Midlum en her oolt- 
kunde van Harlinghen/ dan zpt ghprecht inde Middelgrondet/ aen welcken cant dat 
Imaemngaeſt (taec/ die wal zyt ghp oock naelt/de weltwal is ſchoz/ de ooltwal re- 
delpck vlack / men mach die op dzie vademabverloopen / en comen weder op vpk va- 
zen na Vziellandt toe. Vande Middelgrondt uptwaert tor het Dlie machmenaen- 
k weltwal gheen Geerten onderfeplen. tur .... 
t Deton in de Middelgront voorbp zÿnde / gaet dan noozdnoordwelt äennae de g 
f op Swanebalgh die leur op dzie vadem aende ooltwal / de dweerlmerckendaer ‘9/09. 
pan zÿn/Bolſwaert over een kort hupſken bezupden Cozenwaert. Alſlmen tulſſchen 
1 k tonnen van de Middelgyondt en Swanebalgh aende ooltwal ooltelijcker over- 
i Wtals op dzie vadem / datmen weder op vier ofte vuÿkvadem geraeckt/ machmen 
rhzevlende achter de d)oochtenvan Swanenbalgzeplen/ofte ailmeninnewaert wil, 
kf: de d)oochten van de Widdelgzont/de weltwal hier te nekkens machmen looden 
go Ofte vierdehalk vadem : tegen over de ton op Swanebalgh aende weltwal18 
V Irondt om ke anckeren. 
wel eu de ton op Swanebalgh tot de ton op Schuptelandt is de cours noö)dwelt Schuu- 
Ve, do noordelick/ de dwarsmercken daer van zÿn/ Wp-naemover het hooghſte telandt. 
en! Harlinghen/ de Langs mercken/ Bollwaert benoordende Hlups die benoor- - 
die! Woens lept.Dele ton lepdt op kes vadem aende ooltwal/op een lteert okte hoeck 
peinen upt leplende mach onder leplen / het rechte diep daer nekkens ís (eben on acht 
W dem, De welwal is redelijck black! diemachmen.looden op vier vadem/ de oolt- 
joa IS (chaz / Dan vecht bupten die ton wert die black heeltor Ueeshoeck toe / enmen 
güch die voort looden heel toc de Sloot. In t opleplen machmende weltwal te- 
n dver Schupre»andt okte een wepnichzupdelijcker op drie okte vierdehalk vadem 
diderzeplen/ in een Doodebalgh achter een lteertgheheeten de hoeck vande Waert/ Hoeck 
dem op vier vadem van die wal blpvende machmendaer aen niet miſdoen/ opſeplen- tande 
balg: een Voozvloet / Hout De ooft wal / men wert lichtelijck Daer mede in die Vogzſz eert. 
g Y se Waert ghevoert eermen’t vermoedt. Op de punt DMT W: 
Ba Klat oomen en Dae üeruoden Carr en haken oy Bonunieusplaet/ ofte (ko ve 
| zupden ltact een ba mop > en 
  
 
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.