'
(
2 Befchryvinghe van :
* ächnieiiMtdeiblik weleen wepnich .. den hoeck van de Ven brenghen /
maer Medenblick daer bupten/ilinenin’c rechte vaerwater.
Mercken Tulschen Vzck ende de tonne op de Hokltede/ noordoolt wel Co ooltelpck van
vandeton Enckhupcer tooren/ lepdt een plaecken vanhart landr/ ltreckende nae 't epnde van
gu .ze Hof- Enckhuplerſant/ 18 niet dieper dan t Vzielke vlaeck/ daerbeoolten omiſtdiepltewa-
izreupel. ter/ maer bewelten om ( bv lommighe het Kkattegat ghenoemt ) ilmeneerderomde
hooghe hom okte Enckhuplerkant/ en is goet voor lchepen dje niet diep en gaen.
De dweersmercken vande tonnen, bepde opde Uireupel erde Hokltede/ zun Groo-
tebroeck en Hem (twee »ſcherpe toorens ) recht over malkanderen / en Warnis, een
ſcherptoozentgenin Vrieſlant/aende zupdkant van t klik van Staveren/ danhebt
ghp de lenghde van deke tonnen./ die legghen elck op dzie vadem / de een aende oolt-
wal/d’ ander aendeweltwal op de lteert vande lireupel. Hetrechte vaerwater is daer
vijfbadem mineen elle ltecckgrondt. Als de toozente Medenblick comt benoorden
't hups te Medenblick[ſoo verre als 't hups breet1s/ſoo zit ghy Kreupelfant ghene-
Deuteyl. cen endegepacllcert.Gaet dan nae de tonne op de Urepl noordaweltende noordwelt cen
noorden aen / nae dat de windt ofce ſtroomis/ het rechte Vaerwater is Daer Diep
{caers vpk vadem.Teghens de lireplin t y) omde replin'cinfeplen/
gg DE ND ER EED DIE Ot a EEE
WL foe water niet meer Dan (eg ellen waters / tulehen die banck ende de noordwalilt
D2ie baden Diep weerke gront / en daer bezupden ofte bewelten vier vadem ende een
half. Als Mirnes een plomp toorenken in Vrieſllandt comtover eenlanck Landt--
hups bezupden het chf van Staveren/ dan comt ghp recht nefkens dat voorlz-
Mercken f V §Lciken vande tonne op de Krepl/ zyn/ de cherpe toom ban Twilck over de i
vande YPioomrneulen/ bewelten Memilick / endat plomp toozenken van Mirnes aende j
lirenl. Z updkant ofte ooltkant van hetclik. Het rechte vaerwater is daer diep vpfcehalk
vadem hy ". uh! BUURT de ken lept oy hier badet allt is.! Doet mach-
Ee ts CU k a
plact. recht benoorden Mettelih [ ſoo hout die Co taende / loo lange ghy hem lien meucht/
Ò.Ûſt NGC N..
[ent BIE tn hart ſant / gheheeten Monickeſant/ dat kanmen trekken alimen wat
se zal
inaer met diepgaende »ſchepen moetmen t rechte vaerwater houden. Omhercdieplte'
water op 't Vlackte treffen: bjenght Pandraghen een lkomptoozenken (ltaende be-
î weltenWotrkum)]) bewelten die buprchuplen / die oock bewelten Worcumfſtaec/ en
ſeplt daer op aen/ dat 18 een goetlanghsmerck vande ton op de Drieſſche plaec/ gh?
lult Co recht opdie ton aenloopen / als dan Warns en Mirnes benoorden Staveren
over een comen / dan hebdp de lenghte vande ton/ die lendt aende weltkant vandk
Plaet / men moet daer bewelten heen loopen/ daer ilt dieplte water/ upten noozdel 7
îKomende/ machmende Briellche plaet aende ooltwal onderleplen. ']
DVoorbpdevoazlz ton op de plaet zunde / gaet noordnoordoolt aen/ tot dat paw
dragen komt tuſſchende bupzt hupſen en Voorwolde-loo ghp dan het klik hebt deut
»
Staveren/ Coo hebdp het dieplte water op 't droochlte van t Vlack/ menloopt ghe-

Conin de meenlyÿck dan een wepnich noordelÿcker nae de ton inde Bocht en daer beweliet j
Vocht. hPeen/ die lept recht in t vaerwater op acht ellen/ dan beoolten detonlanghs is het
dieplte water hoe meer inde bocht nae Dueldlant hoe dieper. Het merck ban Dele tot
is hec klepne plompe toorenken van Mirnes / bezupden aen Molcqueren. Brend!
Dat voorlz pPlompe toornkenin Molqueren / en hout dat lo taende/ dan komdp int
U u:: vande tonvan Weltwozcnm/ datis een leer goet merck als de tonne
: 4 zu.. dweersmercken bande ton in de Bocht zun Mirnes / Molqueren/ yr
melumencen langhe Buert huplen/ als die aen bieren taen.Tuſllchen de tonnen?
de Veith

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.