laence

: —
uwe ee BOEOK
Bande Oolterſche en Noordtlche
rs GUI V AUR Y.
_ Inhoudendedebelchrpvinghe vande Noordezee/
ban Amlterdamtot gen Schaghen. tt

I Hoofifluck. ‘Vande Vlieftroom.
M B van Amtlterdam teleplen nae t val van Dock; (où
K MN V)) leplt midtlwaters nae Tpoozt / en ban daer over Dam: vampuſß
M/ A ICL pus meteren diepgaend’ ſchip/ dat vÿkellen oftemeerdiep
(09 h gaet : hout Marcker kerck bupten aen’c landt van V-
Wij dam, ghenoemt Schpreldoexhaven/ »ſoo langhetot dat
[ detoozenvan Zupderwou komr voozbp Uunmigerbuert:
Dat zijn de hupſen halk weghen tullchen Schpteldoecr-
SHA bavmenDurgherdam:gaetdanlandelnck oolt/totdat
„Y de Nieuwe Kerck tot Amlterdam komt ontrent Dur-
& gherdam / hourc die ſooltaende / tot dat de kerck van

Weelp voo!bp t hups te Mupenis/al»ſo dat die Mupen
, war naerder (act als Bet huns; hout Weelp soo ltaende / tot dat Edam komt bun-
| eos ede van Marcken. JInditvaerwater ilteen halk elle dieperdan ofmen
in Muperſ»ant te ſchouwen : plachtmen de hupſen die op Tpoort pleghen te
üughe gen bezupden de Yezligherttee tot Amtterdqm:ôger BaN Wat gifs
Welten accken/Dat zijn goede langhsmercken: als MonickeDam is ontrent het
_ de Kiercr; ban Schpreldoecrhaven / en dat hups te Mupentullchen Weelp ende
tel e Mupen/ dan iſmen nefkens Muperlant. Om recht deur over Pampus
| IR en (oo hout Diemer toozen ober ofte ontrent den Hoerk ban Tpoozt / log
pus tE ED Tyoozt lien meucht / datis een recht langhsmerck om over Pam-
loca sus het ooltennde van Marcken komende,/ gaet dan noordoolt aen/ ofte wel

| it!

q zug een diepgaend
nck / nae ‘t Valvan Vreck / dat zun vpf mplen : op een mil weeghs nae bv §4 gau;
fit mende; ontmoetmen een Hart (ant/ genoemt de Donnie Doene zund- r Datu
a
| tien al vecht deur. Wis Enckhuplen noordwelt ende noor/dweltten welten
. deg tari, danzyt ghp op de Houtribbe. Germen teghen het (ant Komt / kanmen
u

bet vupz op Dock lien. Als Dock ofte het bun) noozdelprker alg noordoolt
en teur RAE Ihy droochte krÿchr/ dat is ghewillelpck vande Boutrib: want gh
Leon », nchhupfer (ant foo niet belenlen. Wren zupden komende/ zpt gn miet
ig dar ckhupſer ant/ Dan als de Kevck op Dick komt bupten de but huplen/
Ofte ty n galt tenzupden enooltzupdoolt van u / Co ghp dan noordwelt ten welten
Bet Foote aengaet / luit ghp dicht bp de kant van ‘t (ant langhs loopen.
aend ſchip/ brenght de kerck rp wat deur de hupſen, tot dat die oolk-
Uüick hugvatiuttaet/ Taet dan vrplpck noordwelt ten weltenaen / ofte hout Meden- of
en de hoeck ban de Ven/ ghp (ult oo geen (ant noch droogte bezeplen. gau ces
| Be lo ghp upt den noozden Kamende, Vrckniet ooltelpcker als ooltzupdoolt chuyſer
Oep | u! (a en kondp aen Enchupler (ant oock niet mifdoen . Pan DECK na de (anr.
100 kreupelen Hokltede/is de cours noordwelt ten welten/ mec »ſulcken cours
u A beer kat aen de zupder ton opt Wieringher Vlack. In t laveren _
: 1 Boeck. A mach-

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.