| ien inleggen mach. Om daer inte zenle| &
IE weſltznde han t gat lepdr eenklip onder tſ°
J
|
NW) ken peder die hier comt moet wel coefien/ of * m : uwer S
| Gon & > 3 al tomen toil. | |
| lunnen in't havenken opvik ofte les vade| - |
|
"] Waerts/ niet cen kabel aen De clippen / €
WIE Bet Chip niet Daenen math/ de grondt 18] '
|E ide tonnen bewaren om bande gon tt
[] wer, daniltghemepnlÿjck goedt weder |-.
"P keu»ſchip daerin te comen / want de dyn
romen daer lomtÿts loo ltÿk ingeloopen/| .
VE Santtchen hoop (chepen in De felve havent .,
„| k lelve ltedeken door het gzoot waterakg|.
"] TulſchenGerrachicaendedat oolteyſ |.
„| om wuynteladen/ als Larxamela/ Relec
'] . Aenherzupdweltepnde van Teneritſ [
[] ken daermenbeel wijnen [adet/ genaem
.] meteenzupdwelte windt/ die waept Dat
Van Tenerikketot het plant la Pal’
" len. Aen dezupdooltzpde van de Pal
lerdagh en moetmen De Grande niet (od


Van de Canarifche Eylanden. > 2: 127 II |
|
IE Die boo, Gerrachica ketten wil/ die letter bewelten De clippe met het krups De Zeeuw Dezen,
UE Shenaemt 7 allo Dat de Bool clip zupdoolt ten oolten ende zupdoalt van hem lendt/
[/ loo leptmen recht voor de Kadt / Dan machmen De straet van de ltade rechein len...
1 door dat Lilooſter van S. Dominicus / daer isfchoone gzondt op legendertichofte |
I beertich vadem/ de Pieck lepdt danrecht bewelten aen de Kadt / naeder aen t lande
ſ i Ofte aen De clip als op bijfendertich ofte »esendercich vad
i ai een boole reede / daeromwe
em enilt niet ſchoon/en welt.
5 uwen en zenlen wel palen; en


3 k een Lootlman hebben. Aen De Serrachi-
% ? ch hp barnt altÿt / men lettet
s twee anckers voorunrt terzee-
z achter upt aen 't landt/ lodat
men moet de kabels met boevnmn.
it is eengoede haven bu de le.
» z 1/ daermenmeteendeel»ſchee-Baven in

binters eniſt nie ghernanenme.
agen derzee untennoorwwelten .,
moghelÿck iseen»chip tehoue -;
che jaren. gheleden / Dattereen >
en/ en een goedt Deel huplen van
neríffe zijn noch bzíe lacdplafen Latätne-
tama. helecho.
cen klenn Habenken ofte Ban: pratama.
den / alhaddet thienanckersupt. Det!

er is oock goet liggen/ behalven Aveſſa;
212% vg weltnoodwelt vifthien mij- ;;.
| Cchoone Bap / met eenltadt en ~'
AN a ED n
ch ofte Dertichbadem. Bpwine
om de zupdoolte ende zupdzupd-
leligghen. Menleyter voorrwee
!'upt om t ſchip recht op de reede
ten de ltadt met een krups / daer
haone landtbap ; daerilt goet ler
1e datmen verre ak light/ die reede
reede lendot van de Palma ſo mach-
1 hemliggen. Het Eplant de Palo


laedplaetſe gheheeten S. Crus. Die
Weert te ketten / loope loo verre in de wi
fte de bpuuggheis/ endelettet daer op
bofte winden wille! meu (oude alan D
Intkers in eenhanepoot/ met eentopa
te houden/ daerlepdteen hooghe witte
WIN beitereede. Recht benoorden de l
knoptwineich dercich ofce vykendertid
verdt de Gammelreede ghenaemt. A

| Talla Coda.
Mera / dat heeft aen de noordooltzp


Men de Pieck van Teneritke lien oolt
lin hoogh/ ende een boomich
eftspde vande Palma 15 n
er aen het licht bekent werdt. Aen
f! daermen wünen ladet/ gheheeten
: : | Tenerikkelepdt het Eplandt Go: Gomera,
e ſe havenvan thien vadem diepter”
aer t voor meelt alle winden goedcli jleter als meenigh van d'ander Ep-
landen, maer Daer en ig niet te laden j 0oc bupten voor de havenlettenop
ee harr sk vruccüit mem
[en Adela op Tenerikke lepdt daet Toor 2 OVL
e recde van de Palma leydr Gan Dele haben in Gomera noozdwel ten noozden
„C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11


1
SLE A
= Ontrent vier mijlen wedt ban 't w |
]:. .k | c ]
| :; g. Ferrolept van J. Palma zuyden tenweſten verſchepden 10 mien. gero,
ta tige ai 5e 7 ;

3deel, vj Boeck, +7: de :

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.