ſ der
de
| onder
| dolten ofte welten/ ſchint het van verre als of die van t landt akgeſchepden waeren. .
ſ bp twee voorlz berghen op den hoeck van Bralil/ zijn loo hoogh datmen daervan
mijlen, Zupdwaert vandenooſthoeck van Madera legghen drie »ſinalle clippighe
en mÿl vanlandt vande voorlz hoeck/ het zupdelticklteis het grootlte/ lept drie mij-
n tvaltelandt deurzeplen / 't is daer tulſchen bepdenruumen wic / oock over al
| lechoonenclaer/ alleen aen de voorlepde ooſthoeck van Maderalepdt een blinde clip/ : d
daermboetmen hem van wachten. Aende zupdzyde van 't Enlant voor het (tedeken Sic |
[ HH. Cru; ig goede reede op 20 vadem/ dan voor Fanliael is de principaellte reede om
P teladen/beweltende lktadt lepdt eengroote clip met eenkruys gheheeten de Leeuw / peenw.
Daer bn it bet te leggen op dertich okte veertich vadem. Aen dezupdweltz»de voor :
IE Varallo it oock goet etten op lelthien ofcte achthien vadem. Op alle dele Bool Marafito.
| ! | gn oe heres dat Enlandeken &albages/te weten zupden Salva-
] bande Serters derthien milen. Noorden van de noordoolthoeck van Tenerikka 9°9-
kwincich mijlen/ en nooz/dnoordwelt van de noordoolthseck vangroot Canarien der-
tich ofte tweeendertich mijlen/’t lepdt geltrect zundwelt en noo!ddolt/enis ontrent een
ghalkmullanc. Het zupdweltepnde van Salvages is verre in zee vupl/daer om loopt
lieverdaerbeoottenals bewelten om. Twee ok drie mjlen zupdwelt van dien hoeck
:P | zupdooltzude van de Halvages is goede reede voor een noorzdwelten en welten wint,
Allmenomeen van bepde de hoecken comt / t zy upten oolten ofte welten / loo liec-
sram
Y laüouden ! en die van de ſcadt te waerſchouwen / Vande ſchependie ontrent het Ey-
Benen (te

NI U. & © . 1
IV Hoofifluck. VanPorto Santo, Madera, en de Vlaemf{che Elanden
I Ande Cap S. Vincent zupdwelt ten welten 106 mijlen / en Dan porto
V \ (RI 2/2 de C.de Finillerre zundzupdweltenzuydweſlt tenzupDen 120 my- Santo.
h BIZ len- lepdt het Eplandt Porto Santo/geltreckt zupdoolt en noord-
VAN (F welt, op elche epnde ban dat Eplandrlepdt een groote clip. De
Ig VP Needeis acnde zupdweltzyde beoolteneen gehackelde clip voor cen
CZ havenken/ daermenmec barckenbe»ſchut machleggen. |
EME Het Eplant Maderalepdt van Porto Santo zundwelt twaelf zr.

Enlandekens gheheeten de Serters / het noaozrdelijcklke is het clepnſte / lepdt ontrent Serters.
len van lande, die upten noor-den ofte van Porto Santo akcomt / mach tuſſchen die


kpdt onder ander clippen een groote/ die van verre vertóont als eenzenl. Onder de
Wadera enhet Eplandt S. Michiels legghen verſchepden noordwelt en zupd- 5. qi.
dolt 102 jnÿlen. Aen S. Michiels is de reede op de zupdweltzude van 't Eplandr / chiels.

men twee ltedekens. Voozrdat welterſche gheheeten Punte del Gada oft Punt Al- unte de.
Lato is dereedeop twintich en vpkentwintich vadem. Vooz dar ooltelijckite ltedeken
lepdt ren Eplandeken / tulſchen dat en hetlande van S. Mtichielsiſt vÿk/ (es en
h De diep. Tullchen dele twee ltedekens ltreckt de kult weltnoozdwelt/ en
dvoltzup
Dan &, Michiels tot Tercera is de cours noozdwelt ten welten 26s mijlen. On- Tercera.
Tercera ís De reede op De zupDzpDe van't lant / betwelten De chippen / recht voor
t adr Angra / tullchen twee uptltekende hoecken/ op elck ban Die lkaet een kaſteel Angra.
s beſcherminghe vande »ſchependie daer op de reede legghen/de weltelijcklte van die
Vee hoecken lêreckt een goedt lktuck meer t'zeewaert als de ooltelpcklte/ en heckt opt
Weeleer hooghe berghen / gheheeten Bzelijl/ allmen upter zee comt/ t zu van
Onl bee] Dertien mijlen oÊ meer inzee mach lien / daer op ltaen twee /
| inde Kadt Angra fien can/ met een Wachter Daer bn/om wacht ;
rothen. Zoo menich »chip als hp liet comen van welten ofte zupden/ Daris ban
Pa A oa Pe
wo U bloot. Delghelper Doet Hp oock op Den anderen pylaer nae 't olen)
atter mee yr !: ee van Pozrtugael htte unt den DT ü! sn eo rz; |
ee a Dn t c dart tz
n at tepr reede van
îODnreunr den oohcen okce noorden comende/ op de reede van Tercera begeert te te: Ce n ]

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.