Van de Canarifche Eylanden. > <51: 7 Tv
Die voor Gerrachica ketten wil/ Die fette bewelten de clippe met het krups de Lecuw De veeu,
9henaemt / alſo dat de voor»z clip zupdoolt ten oolten ende zupdoolt van hem lendt/ |
foo leptmen vecht voo; De Kadt / Dan machmen De ltraet vande ltadc rechein ſle n...... |
door dac liloolter van S. Dominicus / daer 18 ſchoone grondt op lesendercich okce
beertich vadem/ de Pieck lepdt danrecht bewelten aen de ltadt / naeder aen t lande |
ofte gen de clip als op vikendertich ofte »esendertich vadem en ilt niet ſchoon/en welt-. |
waertnae t Kik Lapania iltoock vuple grondt. Dit 1s een boole reede / dacromme
ken peder die hier comt moet wel toelien/ op anckers touwen en zeplen wel pallen/ en |
| ie wel fix ende gereet hebben / om terltontte rupmen/ allt ſormen wil.
“ Daerisoock cenclepn havenken voor Gerrachica / darrmenmet een deel ſchee- Baben in
" beninleggen mach. Om daer inte zeplen moetmeneen Lootlman hebben. Aen de Serrzchi- |
weltzvdetzan cgatlepdt cen klip onder t water / doch hy barnt altÿt / men letter |
I Banen in't hatenken op vijf ofte fes vadem/en bzengt twee anckers voorunr terzee-
M lvaerts/ met een kabel aen de clippen/ eneen ancker achter upt aen 't landt/ lo dar |
hetſ»chipnietdraepen mach, de grondt is daer vupl/ men moet de kabelsmet boepen
| tide tonnen bewaren om bande gzont tehouden. Dit is cengoede haven bp De pe re ]
] lker/ daniltghemepntÿck goedt weder/ maer des winters eniltniec gheradenmte.. ]
keuſchip daerim te comen / want de dpningen ofte wagen der zee upten noor/dwelten ;,
[Toen Daer lomtÿts loo (tÿk in geloopen / dat het niet moghelÿck is een »ſchip tehou-e - . ]
] den, al haddet thienanckersupt. Hetis gebeurt eclÿcke jaren gheleden / dattereen
1 | Santtchen Hoop fchepen in De felte Haven zijn verloozen/ en een goedt deel hupſlen van
t lelve ltedeken door het gzoot waterafgheſ»poelt. Gaan vee
1 | Tullchen Serrachica ende Dat ooftepnde van Tenerikke zin noch drie laedpla»en Tame
Sn Wijn te laden/ als Laramela; Kelecho ende Diatama. welecho..
. Aernhetzupdweltepunde van Tenerikke lepdt noch een klepn havenken ofte Bap- Hratama.
ken daermenbeel wijnen ladet/ genaemt AdelkCa,/ daer is oock goet liggen/ behalven Adeſſa;
Met eenzupdwelte windt/ die waept dacr open im. . . 1 vurec. Palma
, Van Tenerifketot het Oplant la Palma is de cours weltnoordwelt vÿkchien mij- Z. Crus.
| [u. Aen dezupdooltzyde van de Palma lepdt een ſchoone Bap / met een ltadt en
ledplaetſe gheheeten S. Crus. Die vanbenoorden komt / en daer op de reede be-
Ö | ‚Weert te letten / loope foo verre in De wijck / tot dat hp bezupden ofte berbp ’thooft- °
|

dfkte de brmuggheis/ endeslectet daer op vijkentwintich okte dertichvadem. Bp wun-
dagh en moeten De Grand niet (oo nae ketten / om de zupdoolte ende zupDzupd-
Gole winden wille! meu (oude alfdan De ltrant te naeligghen. Menlepyter voorrwee
anckers ín een hanepoot/ met cen topancker achter uit om ’t (chip vecht op De reede
| kehouden/ daerlepdceen hooghe witte clippe beooſten de tadt met een krups / daer
| IN beltereede. Recht benoorden de lkadt is een lchaone landtbap / daer ilt goet ler-
| i op twintich dertich ofte vikendertich vadem, nae datmen verre aklight/ die reede
Werdt de Kammelreede ghenaemt. Allinen op de reede lendt van de Palma »ſo mach-
| lei De Pieck van Tenerifke lien ooltzupdoolt van hemliggen. Het Eplant De Pals
eni ee ig .
F : .
é s (eer hoogh/ ende een boomich Eplandt / daer aen het licht bekent werdt. Aen
| aa de vande Palma is noch een plaetſe daermen wijnen ladet/ gheheeten
| | m Ottrent ber mijlen welt van ’t weltepnde van Tenerikkelepdt het Eplandt Gg- Gotuera,
| Dae : beeft aen DE hoordooltzude z gorde labnpar thien badeu vieytf! s
tcGCCCGE EENNENZEN
| ee) OSD maer nien Moet daer mederupmenals tot Gerrachica. Ferre ;
v :: Hr
P. Wael mijten, an de Palma lepdc van de en in Gomeranooedu :
| | kt Eplandt Ferrolept van J. Palma zupden tenwelten verſchepden 10miÿlen. Ferro,
q. Te ED ? .
. s
ie 3 deel, vj Boeck, B ts:

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.