kivee Epu-
kâdelieng.
To _ Vande Cánarifche Eylanden.
binen Die Eyplandckeng Det baren tot in Porto De CaballogAnaer niet met ſchepenl
danmet laegh water balt het daer achter droogh. Opt zuydelijckſte Eplandeket |
(taet een vervallen kalteel / dat voor delenvan de Gngeilchenis gedeltrueert. Vandt
zundzpde van dat klepn Eplandekenloopt een rik af/ daer bezupden ofte beelt JP
ikrecit het gat in/ datis heclnaeuw-niet boven thien vadem wiit/op t vale lande Aal If
ogck twee klepne warders als in Porto de Naos / die moetmen over een brenghen el
Daer op inzenlen/ met ooch water en ſprinckltroom enis daer nietmeer wacera"
twaslf boet of dn half meer / De gront ís Daer in't dat oock hart / en mec dan klippen
Daermen ober moet maer Daer binden iS »ſchoone landegront / daermen met een (fw |
ban thten ofteclf goet (onder hinder mach D200g4 bepalen. Mechet hooghlte wattt
legghende nieelte kippen gen wederzpden van t gat onder water / loo datmen tot |
veel plaetſen met barcken daer over heenmach. Met laegh water en blijft 11,0 |E
gatniet meer alg een voet oft anderhalf diepte / [oo Datter met lacgh water 0066 |I
gheen hees boot inen mach / men lepdt daer binnen voor alle winden belchut / M |E
hoe (eer Dathjet want / Het waterig Daer altijt even echt. Zn Dele bepde havens |
nmnghegoedejarengeekthetupt Tarwe/ Garlt en Orlilie/d'mwoonders zijn Moorll
onder tgliebiedt des Conincx van Spangien. t \
J. de
_ Leobos.
GrootCa-
narien,
_ Maaſpa-
_ lomba.
| Teneriffa.
Punte De
| FE,.
nerikke weltzupdweſlt van u is, loo ilmen open voor dele reede van H. Crus / en
Gerrachi-
ca.
maeckt ooch water eenzundenten welten en noozeden ten oolten Maen. Bp dil |
havens enzijn ghten hu߻len daer Spangiaerts okte Mooren woonen / dan alleen bp |
Portade Cavallos een kercxken daermen des Hondaeghs (als daer ſchepenligghe!] J.
imiîîke doet. Men gatt ban Daer Doo het aheberghte nac De Kadt / die tee mijlen WE
daer lendt. Die hier komen wil moet hem voorſien van water / want (eet (elzen WI |
Daer beric water te bekomen. Op Dit Eplant en walt noch frunt noch wijn/ op lon j |
Tullchen Lancerotaen Fozrteventura lepdt een Eplandeken gheheeten Iller
Yokos/ datis aende bupten zyde/ te weten aende noordweltzpde heel vupl. Aen bn
de zvudenvan dat Eplandt machmen letten op vijkchien oft twintich vadem / oock op
les vadem/eengotelingh lſchoot zupdwelt ten welten vande welthoeck van dat Cy
N . E C A ET IS Lt

landt/ daér lepbtmen beſchut voor alle winden / behalven voor nsordelijcke / noo!?
welte en zupdooſte winden. De kult van Fotteventura is aen het noordoolt
epnde heel vupl/ met veel uptſteeckendereven/ daer de zee gheweldich op bzceckt |
les. Eplandtbangroot Canarienlepdt van Forteventura verſchepden welt vert
thien oft bijfchien mijlen. De reede aldaer lepdt aende ooltzude van t Eplandt al]
ter de noordoolthoeck neffens een Kalteel dat op een ingel haet. De von noo:
oolthoeckis een leer hooghe hoeck / met eenlanghe (malle en lacghe zandtſktrandt an
tander landt bat / (ooDat/ als Die bier oft bijf mijlen noor wel okce zupdoolt gan!

De reede weſen/ Co zenlc bp dien noordoolthoeck om/ bp de Hfotettes langijs (DI
tende aen tuerboort vanu) tot dat het lot ontrentnoordwelt tennoorden van u lep |
lectet daer op acht/ neghen, thien/ ofte twaelk vadem/ dan lept dennoorzdhoeck noo!h |
oolt tennoorden / endezupdhoeck zundzupdoolt vanu. z ak . |
Aen het zupdepnde van groot Canarien is een ſchoone zandbap / gheheettl |
Maſpalomba/ daeris goede reede voor noordelijcke winden / en varſch “.
is/ ſchijnt dieren Eplandt te zÿn/ van 't ander landt afgeſchepden. Wilt ghp daer ] |
vi noozdhoeck ban gz00t Canarien en de noordooſthoeck van Teneritka / ght
heeten Punte de Mago; leggen berichepden weltnoozD welt ende ooftzundoolt ſelchle!
mplen. In Teneritkeis eenreede aen de zupdooltzyde Doo? De [adt Ö. Crus / dat
is een ſchoone ſandtbap / recht benoorden de ſtadt is de befte verde op twincich ct
vierentwintich vadem/ Punte de Nagode noordoolthoeck van Tenerikkalepdt dal
noordnoordoult van u/ ende de zupdhoeck zupden ten weſten. Als de Pico van Ü '
men op de reede van S. Crus lepdt/ machmen het Eplant van groot Canarien ien '
zupdoaſt van Daer ontrent tien mijlen, : N
Aen de noordwelczyde van Teneriffke lent dereede van Gerrachica/ vande noo! |
oolthoeck Punte de Nago welczupdwelt ende zundwelt ten wetten (eg oft eve
mplen. j pi

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.