De kuft van Barbarien tuffchen C. Cantin en C. de Geer. 7
| endeachter het Eplandt Mogodoz wil zeplen / die moet tuſſchenhet Eplandt ende
| Die bo03(; clippen m loopen Dicht bn De clippen ín/ ’tis daer in 't incomen tullchen 't
| Enlandt ende declippenupf vadem diep. Binnen die vooz»z clippen liggen dan noch
[ aen bagboozt eenigÿze clippen die met Hooch water onder liggen/ ende mec laegh wa-
ter boven comen,/ ailimen die ten epnde comt/ machmendaer by om loeven nae 't valte
lant/ ende ſetten’t dâer achter op dzie vadem met laegh water / daer is goede landt-
| gront, maer ten illereven wel niet keer goetligghen / want door 't bzeken vande zee
| opde voo;ſz clippen can 't daer vrp wat rollen / Coo dattet met een lkozm daer krap
ligghenis / maer bet innewaert achter her Eplandriilt goet ligghen op derdehalk va-
dem. Van ’t zupdepnde van't Eplant ltreckt een Rifken ak na het valte landt toe /
tot bp na tegen de voecltrant aen/ en bezupden dat voozlz Kikken ltreckt een Banck
ban’t valte landt ak by nae eenmplinzee/ wilt ghp aen 't zuydepndr upt zeplen / loo
loopt bp de wal van t valte lant langhs / tot dat ghp om het voorlz Kikkenzyt/ en
| loopt van voozt op 'tloot by de banck upt / loo krpght ghp terltont dieper water van
bier, les; acht en thien vadem/ zeplt dan derwaerts ghp begeert te welen.
Vande hoeck van Sakkia tot C. de Geeris decours zundzupdwelt ontrent twee- C.deGeer
kndercich mÿlen/ maer van Mogodoz de lelpe tours ontrent »lelthien ofte achthien
| myulen. “Tisdaer tullchen bepden een kchoone vlacke Candeltrandc/mer dubbeldlant/
| dattot ſommige plaetſen heel hooghis.
Ontrent s mjlen benoozden de Cabo de Geer lepdt een hoeck geheeten C.de Tak- C.de Taf-
kalana- daer machmen reede onder maecken op goede landtgrondt voor oolte ende falana.
toordoolte winden. De C. De Geer islaegher als Het landt waer benoozDen/ en loopt
zupdwaert vlack afin zee/ dat werdtmen eerlt ghewaer allmen op twee ofce dzie mij-
len daer bpcomt. Ontrent dzie mijlen benoorden de Caep lept een hooge heuvel in t
landt/ en meer noozdwaertilt lant noch hoogher / maer allimen dus upten noden
tamt bp C. de Geer/ en lietmen daer bezupden geen landc meer. Aen den hoeck co- zit ban
mende lo lchout eenrikken dat daer van af treckt/loopt daer bp om en voozt zupdoolt . e
| kenooltenenzupdoolt vÿkok les mÿlenna H. Cruz/ ghp lult dan het Mozen Kalteel
[ lienctaen op thoogelandt/ daer nekkengs lepdt een rpe clippen ontrent een roer ſchoot
] lengde/ voozt ilt aleen ſupvere ſchoone kulk. Omdaer in de Bapteletten / Coo loopr
loo verre inde wijck; dat het vols Maazen kalteelnoozden vanu ltaec/ en der Chzi-
enen Packhupfen noozdoolt Daer (alt diep welen bezupden die voonſz regel clippen
Teven en acht vadem, de noozdhoeck ofte De €. De Geer lal van u zpn noopdwelt ten
] Welten/ daeris de belte reede / des lomerdaeghs machmen wel nader aen de wal »ec- Let |
ken tot op les en leven vadem. Hoghp van C. de Geer nade Plape okte reede zeplt/ oor Sint |
lamaeckt altijt het landt vande Caep aen boort te houden/ en loopt aes bp langhs o. i
tot vooz 't Kalteel/ ſlooghp u verre vande wal begeeft gh [ult met noozdelijcke win- II
EN Die Daer veel waepen weder noozdoolt en noordnoordoolt van onderen op moe- |
on Do a EC ES B AE
omen als op twaelk oft veerthien vadem. ;-;
Op dele reede moetmen hem wel ver»orgen met zijn anckers / het topancker moet
Alti j ndt waept / de ander anckers t'zeewaert. Het
Plechtancker moetmen oock altpdt aereee hebben om teghen dat het ltozmen wil
(t Welck mengen tdpnen vanderzee te voozen wel merckeh kan) dac oock in t zupd-
el up te bzengen. Oackilt noodich de Fock aende Kat te houden/om,okt gebeur-
de datmen van zun anckers »pilde / hem daer mede (ten belten datmen can) te behel-
ben. In deſe Bapis veelviſch te vanghen. Allmen hierte reede lepdt vaertmen bp
| îquartieren uptvillchen.
Hoehaer deſeLandenuyterzee vertooncn. Ö
s EE G
updooft vier mijlen van


IMs de noordhoeck van Saffia zuydz
uleyt/ is die aldus ghedaen.
( |

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.