Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

  
INI 
II 
  
  
2 De kuft van Barbarien, 
ſen/ alheel tot Mamoza toe. Die upter zee op dele kult telandecomt / can wepnil 
Kennille bemercken / ten zv hp op eenighe vande bewoonde plaetſen vervalre. D 
 dudt Mamagza placht oock cen gat te welen/ Dan ig ban De zee heel toe ghewozpel 
gaama. Dan oudt Mamoza tot Mamoza loopt de wal noch alzupden ten welten en zup! 
zupdweſlt vÿk mylen. Voor Mamoza is eenhooghe breede zandtltr adt, enig qd 
om kennen alfmen wat ban landt ig, De bele kennis Daer Dan is Dele : nend 
ten noozDen comt / langs de wal/ Heefemen al Hooch binnen landt; Dat verliektm 
allmentot Mamozakomtr, en allmen upt den noorden comt/en canmentoc de Hivi 
ban SBamoza niet lien / boog en aleer Datmen Daer voorbp is / overmidts die ooll 
lÿck m ltreckt / en de noordhoeck is een kneghe hoeck. Ailmen wat dicht bu de w 
comt / [oo fietmen op't hooge in 't Calteel van WMamaze (dat de Spaengiaerts dal 
gelepdt hebben om die plaets voor haer te behouden ) een leer hooge malt okte laecl 
die canmen tamelijck verre lien/ en allt claer weder 18; fietmen oock den Boogen Dick! 
toozen ban Salee in ’t zupden tegen het landt Ran. Doo de Kibier lepdteen dzull 
pel oft bare welck met ſprinck lelthien/ leventhien voet en »lomtyts meer watt! 
beeft. et gat werdt dickwils door de zee verandert. Des voozjaers ltreckt hec gt 
meenlpck ooltzupdoolt en daer ontrent in / des naejaers ooltelpcker / door her omwt! 
pen der zee unten noozden. Des lomers waepen de winden langhs die cult meelt d! 
daeghs waepen die daer veelen lterck uptden zupdwelten en weltzupdwelten. D!! 
winterdaeghs moetmen daer opwel verdacht welen / om bptpdts te rupmen / al 
De wint begint aen 't zupden okt zupdoolten te comen / Dan it rupmens tydt/ wal 
die loopt dan ghemeenlpck nae t zundwelt en weltzupdwelt mec hart weder / mal 
gi; Fit weder aen weltnoorzdwelt en noo;dwelt comt / loo werdt het weder god 
pt upten noozDen/ die maken dat de Eroomen aldaer om de zupd loopen / en 4 
boot aoe Heede voor Mamorais ontrent eenmpl van landt op achchienen twintl 
moa, vadem / daeris »choonezandcgront. -. 
Van Mamdoza tot Halee ltreckt de cultzupdweltten zupden enzupdzupdwelt by 
mplen,/ daer tulſchenbepden is laegh llecht landc enzandiltrant / met dußbel binntl! 
lant / dat loo ekken en Üecht is ok her gheſchaeft was. Dan Mamaoza / nietwel hal 
weghen Salee- verlaec hemde ltrandt / en van daer voozt zupdwaerr ilt een oever 
van [warteſteple gehackelde clippen met wepnich geberghte / ſo datmen niet can oo 
deelen (allmen wat van lande 1s) dat het binnenlandt is door de ekkenhepdt. Al(me! 
ten mpl ofte anderhalf boozbn MBamoze is / loo lietmen denhooghen dicken toort 
  
van Salee leer beſchepdelpc/ en allmen die voorſz clippigen oever liet/machmen lee! | 
  
daer unc verltaen datmen voorbpy Mamozais. Die [teple clippige wal duert vandda! 
heel voo;bp Fedale / doch tuiſchen Fedale en Halee is hier en daer een plaets wit! 
lane tullchen de clippen / dan benoozden Hale ilt nietalloo / maer niet als lout 
Salle. De (tadt Salle heeft cen clepn tooznken / en lepdt op de noozDkant bande giibi!! 
dat is een laege Clechte ſandcepunc. Het kalteelheekt oock een toormken en lepde d!" 
tegen ober bp De zupdhoeck vande Kibier/ Datigeen booge clippige boeck. Den 
ghen dicken toozen Daer gaet een mur rondom/ lepdc op een boeck binnen De fl p 
aen De zupdzude. Vooz de Vivier is een dzumpelofte bare/ die dickwils dooz tl 
men derzee verandert en omgewozpen werdt,/ »omtpdts loopt het gat bu een van hen 
De de hoecken/ en ſamtÿdts weder recht midswaters tot de Kivierm. Die voor H" 
lee wil ſetten / die bzengh den voo hooghen dicken toozen die binnen aen de gini | 
  
| ! (tact ober de hoeck van't Kalteel/te weten over de zupdhoec vande Kivier (Die (al d' | 
hee al- ontrentzupdoolt vanhemtltaen) en [etter daer op dertich/ achtentwintich/ vierentv i! 
tich/ twintich/achtien okt ſelthien vadem / fo nae ofte veer als hp wil/ Daer ig (97 : 
fwarte (andtgront miet tegenitaende Dat de wal daer neffens [oo Reenich is. Dalt ' 
let zunde »ſchietmen een ſlchootom de Moozente doen afcomen.Van Salle tot hetE!, 
Fedale. landt Fedale loopt de walzupdwelt cen zupden ontrent (eben oft acht mplen/ ds 
tullchen bendenleggenlo Hier en daer large (watte dippen inde (antftrant(alg 00! 
is) ſoo datmendickwils het daer voo; ſoude aenlien dat het Fedael waer. Het bt! 
merckteecken om Fedale te verkennen,-is een boſch boomen / ontrent een mp ben 
den Fedale/ datom laegop het landt ligec / en gelpck een lchuer vertoont. oM 
| 
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.